مجتبی صادقی
ارتباط با صندوق پستی با ارائه ی مطالب و نظرات سازنده خود غنی ساز ما باشید. این وبگاه هر شب ساعت 22 بروز رسانی می گردد لطفا در صورتی که هر یک از لینک ها غیر فعال می باشد اطلاع رسانی نمایید
پيام مدیر
نويسنده وبلاگ مجتبی صادقی

powered by webgozar

لینک های مفید ایجاد وب سایت یا فروشگاه حرفه ای رایگان آفاق ( دانلود فایل های دانشگاهی ) دانلود سرای فایل های دانشگاهی آفاق (دانلود فایل های دانشگاهی) دانلود سرای فایل های دانشگاهی فایلکده دانشگاهی دانلود سرای فایل های دانشگاهی وب سایت شخصی مجتبی صادقی آفاق - دانلود فایل های دانشگاهی آفاق - دانلود فایل های دانشگاهی وبلاگ دانشجویان امار 90 دانشگاه دامغان دسترسی به 106000 پایان نامه دکتری آلبوم عکس دانشگاه آزاد اسلامی نراق پنل اس ام اس رایگان تمرکز سرای دانشجویی تمرکز سرای دانشجویی تمرکز سرای دانشجویی اخبار فناوری اطلاعات شبکه اجتماعی بهشت من آرشیو وبلاگ
      انجمن علمی دانشجویان مدیریت دولتی ()
ارتباطات سازمانی نویسنده: مجتبی صادقی - ۱۳٩۱/٧/٢٢

فرآیندهای تصمیم گیری

یکی از اساسی ترین فعالیتها در سازمانها گرفتن تصمیمات می باشد. که این تصمیمات ممکن است جهت راهبردی سازمان و یا صرفاً با فعالیتهای روزانه کارکنان سرو کار داشته باشد این تصمیمات ممکن است بعد از ماهها جمع آوری اطلاعات و تبادل نظر و یا اینکه بدون هیچ توجه و بررسی در یک لحظه گرفته شوند . یا به تنهائی توسط افراد و یا در گروهها اتخاذ شوند . تصمیمات در سطح کارایی شان با هم تفاوت خواهند داشت .


مدلهای منطقی تصمیم گیری

در نظریه های سنتی رفتار سازمانی تصمیم گیری فرآیندی کاملاً منطقی و استدلالی است . فعالان سازمانی در ابتدا متوجه مشکلی می شوند که می بایست تصمیمی را بگبرند . پس از تعریف دقیق مشکل ،‌کلیه اطلاعات مربوطه که ممکن است به مشکل کنونی ربط داشته باشدرا جستجو خواهند کرد سپس مجموعه ای از تصمیمات احتمالی را ارائه می دهند و با دقت آنها را ارزیابی می کنند و هنگامی که مناسب ترین تصمیم مشخص می گردد فرآیند تصمیم گیری به پایان می رسد و اعمال تصمیم آغاز می شود .

نات این مدل منطقی و استدلالی تصمیم گیری را به عنوان روش تجویزی توصیه شده برای مدیران مورد بحث قرار می دهد . این مدل تجویزی شامل 5 مرحله است : تدوین ، بسط مفهوم ، تشریح جزئیات ، ارزیابی و اعمال .

جایگزین های مدلهای منطقی

پژوهشگران سالها قبل دریافتند که این مدل منطقی به خوبی نشان نمی داد که تصمیم گیرندگان سازمانی چگونه کار می کنند . اولین نظریه پردازانی که شیوه جایگزینی این مدل را پیشنهاد نمودند جیمز مارچ و هربرت سایمون بودند آنها رویکرد سنتی به تصمیم گیری را به عنوان یک مدل بهینه سازتوصیف کردندکه در آن تصمیم گیرندگان می کوشند بهترین راه حل منحصر برای یک شکل سازمانی را بیابند. آنها اعتقاد داشتند که به تصمیم گیری سازمانی به عنوان یک فرآیند بسنده و راضی کننده نگریسته شود که در آن جستجو برای یافتن یک راه حل بهینه منحصر نمی باشد بلکه باید برای برخورد با موقعیت به اندازه کافی موثر باشد.

پیو و هیکسون تشریح می کنند : اکثر تصمیمات در رابطه با جستجو برای تیزترین سوزن نیست بلکه جستجوبرای سوزنی است که برای دوختن به اندازه کافی تیز باشد . مدیرانی که در حد بسنده و راضی کننده عمل می کنند قادرند بدون جستجو کردن برای همه راههای ممکن تصمیم بگیرند و قواعد کلی نسبتاً ساده را به کار می گیرند آنها به دنبال حداکثر سود نیستند بلکه به دنبال سود کافی اند .

مارچ و سایمون بیان داشتند که تصمیم گیرندگان سازمانی از  راهبردهای بسنده و راضی کننده استفاده می کنند زیرا ممکن نیست راه حل آرمانی منطقی یافت شود . تصمیم گیرندگان سازمانی با خصوصیت عقلانیت محدود شده توصیف می شوندیعنی اینکه تصمیم گیرندگان می کوشند تصمیماتی منطقی اتخاذ کنند اما آنها از نظر شناختی محدودند و همین طور با ابعاد عملی زندگی سازمانی محدود هستند.در سالهای اخیر مارچ و سایمون گام را فراتر نهاده اند و مدلهای تصمیم گیری را پیشنهاد داده اند که حتی بیش از مدل بسنده و راضی کننده از مدلهای بهینه ساز فاصله گرفته اند. سایمون اظهار داشته است که بسیاری از تصمیم گیری های سازمانی را می توان ناشی از فرآیند شهودی مدیران دانست . سایمون توجه زیادی به کار پیشین چستر بارنارد می کند که بین فرآیندهای مدیریت منطقی و غیر منطقی تمایز قائل شد. بارنارد می گوید تصمیم گیرندگان اغلب مجبور می شوند بدون داشتن فرصت برای جستجوی اطلاعات و مباحثه تصمیمات سریعی اتخاذ نمایند.

منابع این فرآیندهای غیرمنطقی در شرایط یا عوامل فیزیولوژیکی یا در محیط فیزیکی و اجتماعی وجود دارند که غالباً ناآگاهانه یا بدون تلاش آگاهانه از طرف ما،‌ روی ما تاثیر می گذارند.

همچنین آنها از مجموعه ای از واقعیات ، الگوها ،‌مفاهیم ،‌فنون ،‌امور انتزاعی و عموماً آنچه که ما دانش رسمی یا عقاید می نامیم ،‌تشکیل شده اند که کم و بیش با تلاش و مطالعه آگاهانه روی ذهن ما اثر گذار هستند.این منبع دوم فرآیندهای غیر منطقی ذهنی با تجربه ،‌مطالعه و آموزش مستقیم ،‌افزایش زیادی می یابد.

سایمون بیان می داردکه اگرچه تصمیم گیری بر پایه شهودی ،‌منطقی نیست غیر منطقی هم نیست . بلکه این نوع تصمیم گیری بر اساس تجربیات گذشته در موقعیتهای مشابه استوار است . می توان گفت که این نوع تصمیم گیری منطقی نیست اما قیاسی است . تصمیم گیری شهودی بستگی به تصمیم گیرنده ای دارد که به دسته های مربوطه اطلاعات دسترسی دارد و آنها را به کار می گیرد.

در مدل سطل آشغال ( الگوی نظام ناشناخته ) تصمیم گیران خود جرات می کنند از معیارهای منطقی فاصله بگیرند و پیشنهاد می کنند که تصمیم گیری فرآیندی است که در آن مشکلات ، راه حلها ، شرکت کنندگان و انتخابها همگی به صورتی نسبتاً مستقلانه با همدیگر می آمیزند.

تحقیق توصیفی روی تصمیم گیری سازمانی :

نات بررسی موضوع تصمیم گیری را با مدل تجویزی آغاز کرد.(مرحله تدوین ، مرحله بسط مفهوم ،‌مرحله تشریح جزئیات ،‌مرحله ارزیابی و مرحله اعمال - اجرا) . نات دریافت که تعداد بسیار اندکی از تصمیم گیرندگان سازمانی واقعاً از همه پنج مرحله مدل تجویزی گذر کردند و به جای آن از زیر مجموعه های گوناگون این فرآیندها استفاده کردند که این الگوها را ( الگوهای اولیه تصمیم ) نام نهاد.

 

اولین الگوی اولیه تصمیم مدل تاریخی تصمیم گیرندگان متوجه مشکل می شوند و یک راه حل استفاده شده توسط دیگران را اتخاذ می کنند

دومین الگوی اولیه تصمیم مدل بیرون از قفسه یک جستجوی جسورانه و ارزیابی را ه حلهای احتمالی خارج از سازمان (نظیر مشاوره ) بود.

سومین الگوی اولیه تصمیم ارزشیابی ارزیابی و اعمال یک راه حل از پیش معین شده بود اما هیچ توجهی به تعریف مشکل یا راه حلها ی مختلف دیگر نکرد.

چهارمین الگوی اولیه تصمیم جستجو دربرگیرنده تدوین و اعمال مشکل توسط مدیرانی که با مشکلاتی که نسبتاً کم اهمیت تلقی می شوند برخورد می کردند

نهایتاً فرآیند نوآ تنها الگوی اولیه تصمیم که کلیه پنج مرحله تصمیم گیری تجویزی را در بر می گرفت .

نات به وضوح نشان می دهد که تصمیم گیرندگان به ندرت به فرآیند توصیه شده تدوین مشکل ،‌بسط مفهوم ،‌تشریح جزئیات ،‌ارزشیابی و اعمال متوسل می شوند. فعالیتی که بیش از همه مورد بی توجهی تصمیم گیرندگان قرار می گرفت بسط مفهوم بود و این به آن معنی است که اعضای سازمانی قبل از ارائه و بسط یک ایده روشن درباره اینکه مشکل دقیقاً چیست تصمیم گیری می کنند و راه حلها را به کار می بندند .

به طور خلاصه نظریه و تحقیق نشانگر آن است که تصمیم گیری یک فرآیند کاملاً منطقی جستجوی اطلاعات و انتخاب تصمیم نیست بلکه تصمیم گیرندگان معمولاً از فرآیندهای تصمیم گیری مختصر شده استفاده می کنند و به شهود ،‌راه حلهای بسنده و راضی کننده و برخورد ناگهانی مشکلات و پاسخها تکیه دارند.

تصمیم گیری های کوچک :

اکثریت قریب به اتفاق تصمیمات سازمانی دربافت یک گروه کوچک گرفته می شوند. اگرچه ، این فرآیند هرقدرهم لبریز از اشکال باشد ، این واقعیت وجود دارد .

مدلهای توصیفی تصمیم گیری گروه کوچک :

اکثر مدلهای تصمیم گیری گروهی بیان می کنند که گروهها ، همان گونه که به طور حساب شده تلاش می کنند تا تصمیماتی را بگیرند، وارد مجموعة مراحلی نیز می شوند .

- مدل فیشر:   فیشر 4 مرحله زیر را برای مدل خود تعیین کرد.

1) جهت یابی        3) ظهور

2) تضاد            4) تقویت

1- مرحلة جهت یابی : گروه در این مرحله با یکدیگر و با مشکل موجود آشنا می شوند .

2- مرحلة تضاد : راه حل های ممکن برای مشکل ارائه می شوند و مورد بحث قرار می گیرند .

3- مرحلة ظهور: دست یافتن گروه به میزان خاصی از توافق .

4- مرحلة تقویت :   حمایت گروه از تصمیم گرفته شده .

ویژگیهای مدل های مرحله دار از دیدگاه پول وراث :

1- تشریح رفتار تصمیم در نتیجة پیروی گروه از یک منطق منظم.

2-  در نظر گرفتن یک توالی مشخص و واحدی از فعالیتهای گروه ( تصمیم گیری همواره با جهت یابی  مشکل آغاز و باظهور و تقویت یک راه حل پایان می یابد ) .

مخالفان مدل های مرحله دار و اظهارنظرات آنها

- سیسنا          عدم وجود مراحل .

- مارکی و استفان  سون          تغییر بسط وتوسعة مرحله ای باتوجه به نوع تصمیمی که توسط گروه اتخاذ می شود .

- پیچیده ترین پاسخ به مدلهای مرحله دار منطقی توسط مارشال اسکات  پول و همکارانش تنظیم شده است .

مدل توالی چندگانه           پول

دراین مدل راههای گوناگون اتخاذ تصمیمات توسط گروههانشان داده می شود .

طبقه بندی انواع شیوه های تصمیم گیری گروه کوچک :

 

نوع شیوة تصمیم گیری

فراوانی

توضیح

1) شیوة توالی واحد

 

 

 

2) شیوة چرخه ای پیچیده

 

 

3) درجهت راه حل

23 %

 

 

 

47%

 

 

30%

تعامل گروه عموما از توالی سنتی جهت یابی تجزیه و تحلیل مشکل ، راه حل و تقویت پیروی می کرد .

 

تعامل گروه از چرخه های چندگانه حل مشکل تشیکل شده بود .

 

 

تعامل گروه هیچ فعالیتی را در رابطه با تعریف یا تجزیه و تحلیل مشکل در برنداشت .

 

 

 

 

تصمیم گیری کارآمد گروه کوچک :

 مدل توالی  چندگانه پول در روشن تر کردن الگوهای مختلف ارتباطی که گروههای کوچک درحین تصمیم گیری بکار می برند مفید است .

مشهورترین تجزیه و تحلیل تصمیمات با عملکرد غیرطبیعی توسط ایروینگ جانیس (82 و 1972 ) ارائه شده است مثل تصمیم دولت کندی برای حمله به کوبا در خلیج خوکها و به تفکر گروهی رسید .

تفکر گروهی :

  هنگامیکه افراد عمیقاَ در یک باند منسجم درگیر هستند هنگامیکه عطش اعضا برای همبستگی بر انگیزة آنها برای سنجش واقع بینانة راههای جایگزینی عمل ،  غلبه می کند درگیر و مشغول آن می شوند .

از نظر شیرهورن و هپروکلوا 5 عامل گروه را به سمت تصمیمات با کیفیت هدایت می کند :

1-  ارزیابی نامناسب وضعیت یک انتخاب

2-  پایه ریزی اهداف و مقاصد نامناسب

3-  ارزیابی نامناسب خصوصیات  مثبت و منفی مرتبط با انتخابهای مختلف

4-  پایه ریزی یک پایگاه اطلاعاتی ناقص

5-استدلال نادرست بر پایة پایگاه اطلاعاتی گروه زندی و هیروکاوا  نظریه تعامل هوشیارانه را از موفقیت  و شکست تصمیم توضیح میدهند که کیفیت تصمیم یک گروه بیشتر با تأثیر تعامل گروه روی سه بعد تعیین می گردند :

 

1-  تجزیه و تحلیل وضعیت اشکال آفرین

2-  پایه ریزی اهداف و مقاصد

3-  ارزیابی خصوصیات مثبت  ومنفی موارد قابل انتخاب موجود

دو پیشنهاد برای بهبود تصمیمات گروه    :

-       کندوکاو دیالکتیکی

-       دفاع شیطانی

درکندوکاو دیالکتیکی : گروه کوچکتر دوم مفروضات قابل قبولی را ارائه می دهد که با مفروضات گروه اول تناقض دارد و آن را درجهت ارائه توصیه های متناقض استفاده می کند . در حمایت شیطانی مفروضات و توصیه های گروه دوم را به طور رسمی مورد انتقاد قرار می دهد واشکالات را تشریح و توضیح می دهد . بنابراین هردو فرایندهای ارتباطی را پایه گذاری می کنند که بوجودآورندة مباحثه انتقادی در میان اعضای گروه می شود .

پژوهشگران تفاوت میان این دو تصمیم نیافتند.  فرآیندهای ارتباط گروهی می توانند تأثیر عمیقی روی کیفیت تصمیماتی که گروهها     میگیرند داشته باشند .

هنگامی که گروهها تحت فشارند که با دیگران توافق داشته باشند و هنگامی که برای مشکلات و راه حل ها تفکر انتقادی ندارند. تحقیقات نشان می دهند که گروهها می توانند گرایش را وارونه کنند و از طریق فرآیندهای تعامل هوشیارانه یا تعامل منظم نظیر کندوکاو دیالکتیکی و دفاع شیطانی تصمیمات موثرتری اتخاذ نمایند .

تا بدینجا در مورد اینکه چگونه تصمیمات توسط افراد و گروههای کوچک اتخاذ می شود بحث کردیم از اینجا به بعد در مورد اینکه        ((چه کسی )) تصمیم می گیرد بحث می کنیم .

اثرات مشارکت در تصمیم گیری :

اولین مطالعه مهم درباره مشارکت در تصمیم گیری توسط کاچ و فرنچ (1948) انجام شد. این پژوهشگران درباره تعهد کارمندان به تصمیمات سازمانی و اینکه مشارکت در تصمیم گیری باعث می شود کارمندان مقاومت کمتری در مقابل تغییرات نشان دهند تائیدهایی یافتند.

تعهدات سازمانی بیشتری خواهند داشت →---- هر اندازه کارمندان مشارکت در تصمیم گیری داشته باشند

پژوهشگران طی این مدت ( از اول تا کنون ) مجموعه وسیعی از اثرات نگرشی ، شناختی و رفتاری مشارکت را مورد توجه قرار داده اند .

اثرات نگرشی مشارکت در تصمیم گیری :

شامل رضایت شغلی ، درگیر بودن در شغل و تعهد سازمانی است .

اثرات شناختی مشارکت در تصمیم گیری :

شامل استفاده توسعه یافته اطلاعات از دامنه وسیعی از اعضای سازمانی و درک بیشتر کارگر از تصمیمات سازمان است .

تاثیرات رفتاری مشارکت در تصمیم گیری :

که شامل افزایش کار آمدی تصمیمات و بهره وری بیشتر است .

مدلهای فرایند مشارکت :

علاوه بر بررسی اثرات احتمالی مشارکت ، نگرشی ، شناختی ، رفتاری ، بررسی فرایند هایی که از طریق آنها ، مشارکت در تصمیم گیری روی نتایج تاثیر گذار می باشند نیز مهم است.

میلر و مانج (1986) :

سه مدل را که ارتباط میان مشارکت ، رضایت شغلی و بهره وری را نشان می دهد را خلاصه وار تشریح می کند.

مدل عاطفی مشارکت :

مدل عاطفی مشارکت بر پایه تلاش نظریه پردازان روابط انسانی بنا شده است . این مدل نشان می دهد که مشارکت در تصمیم گیری یک ممارست است که باید نیازهای رده بالای کارکنان (نیاز به احترام . خودیابی) را برآورده سازد ، و زمانی که این نیازها برآورده شود رضایت شغلی بالا می رود .

ریتچی و مایلز (1970) :

از حامیان این مدل می گویند تا زمانی که افراد از احساس تبعیت می کنند در حال مشارکتند و با آنها مشورت می شود و نیاز شخصیتی آنها برآورده می شود و حس همکاری بیشتری می کنند .

بهره وری انگیزه رضایت شغلی]نیاز به احترام و نیاز به خود یابی[ ارضاء نیازهای رده بالا    مدل عاطفی مشارکت در تصمیم گیری

مدل شناختی مشارکت :

مدل شناختی بر پایه اصول رویکرد منابع انسانی بنا شده است . در این مدل ، مشارکت در تصمیم گیری پیشنهاد شده تا جریان اطلاعات هم رو به بالا و هم رو به پایین را از طریق سازمان بهبود بخشد .

جریان اطلاعات رو به بالا به این ایده استوار است که افراد نزدیک به کار (منتهای سلسله مراتب) بیشترین اطلاعات را نسبت به چگونگی به انجام رساندن کار دارا هستند . به همین دلیل هنگامی که این افراد در تصمیم گیری مشارکت دارند ، یک تصمیم با اطلاعات و کیفیت بالا اتخاذ می شود .

جریان اطلاعات رو به پایین بر این پایه است که هنگامی که تصمیمات با محدوده وسیع تری از اطلاعات اتخاذ می شود و بهتر اجرا می گردد بهره وری بهبود می یابد ، بنا بر این رضایت بیشتر کارکنان به عنوان یک محصول نهایی و جانبی مشارکت آنها در تصمیمات مهم سازمانی تلقی می شود .

مدل وابستگی مشارکت :

برخی از نظریه پردازان ابراز داشته اند که مشارکت فقط در موقعیت های خاص سازمانی برای انواع خاصی از کارکنان موثر خواهد بود .

برای مثال وروم (1960)  اظهار می دارد که مشارکت فقط برای کارکنانی با نیاز مبرم به استقلال موثر خواهد بود و همچنین نظریه پردازان دیگر بیان می دارند که همه کارکنان بطور یکسان به مشارکت اهمیت نمی دهند .

موثر ترین مدل وابستگی مشارکت توسط وروم ویتون (1973) پیشنهاد شد که ابراز داشتند ( موفقیت تصمیم ) مناسب بودن تصمیم مشارکتی را در مقایسه با تصمیمات مشاوره ای و مستبدانه تعیین می کند . این نظریه پردازان ، ابتدا پنج مدل تصمیم گیری را پیشنهاد کردند :

1-  مدیر با استفاده از اطلاعات موجود ، به تنهایی تصمیم می گیرد .

2-  مدیر ، بدون مطرح کردن مسئله ، اطلاعات ضروری را از افراد تابع می گیرد و سپس به تنهایی تصمیم می گیرد .

3-  مدیر ، مسئله را با افراد تابع مربوط در یک سطح مشخصی مطرح می کند ، نظرات آنها را دریافت می کند و به تنهایی تصمیم          می گیرد.

4-  مدیر ، مسئله را با افراد تابع مربوط به عنوان یک گروه مطرح می کند ، نظرات آنها را دریافت می کند و به تنهایی تصمیم می گیرد.

5-  مدیر مسئله را با افراد تابع به عنوان یک گروه مطرح می کند . گروه نظرات مختلفی ارائه و ارزیابی می کند تا به یک متفق القول برسد .

وروم ویتون (1973) :

سپس یک (درخت تصمیم) را ارائه می دهند که می توان از آن برای تعیین بهترین سبک تصمیم گیری در هر موقعیت خاص بهره گرفت . این درخت تصمیم بر اساس سه نتیجه ای است که کارایی تصمیم را تحت تاثیر قرار می دهد.

1-  کیفیت تصمیم

2-  اهمیت قبول تصمیم

3-  مقدار زمان مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم

برای مثال : اگر مدیری تصمیم مهمی را اتخاذ می کرد که در آن کیفیت تصمیم و قبول تصمیم هر دو مهم بودند ، ولی زمان اهمیت نداشت ، ممکن بود تصمیم بگیرد تا از یک سبک تصمیم گیری گروهی در برگیرنده همه کارکنان مربوط بعهده بگیرد.

کاربردهای تصمیم گیری مشارکتی در محل کار :

مشارکت در تصمیم گیری می تواند به شیوه های مختلفی در محل کار پایه گذاری شود.

کاتن ول راث فروگات، لنک نیک مال و جنینگز (1988) :

اشاره داشته اند که مشارکت در مدیریت می تواند شکلهایی از مشارکت کوتاه مدت و غیر رسمی گرفتند تا سیستمهای نمایندگی رسمی و مالکیت کارکنان را داشته باشد.

مانج ومیلر (1988) :

به چهار نوع برنامه مشارکت مورد استفاده سازمان ها در سراسر جهان اشاره داشته اند :

 

 

سطح سازمانی که مشارکت در آن رخ می دهد

میزان کنترل توسط کارکنان

دامنه مسائلی که کارکنان در آن مشارکت دارند

مالکیت کارکنان

مستقیم یا نماینده

دموکراسی صنعتی اروپایی

تمام سطوح به خصوص در کل شرکت

بالا

دامنه وسیع

برخی اوقات

نماینده

سیستم های اسکانلن ایالات متحده

گروه کار و سازمان

متوسط (مشاوره ای)

دامنه وسیع بخصوص نو آوری ها

مشارکت در سود

نماینده

چرخه های کیفیت ژاپنی

گروه کار

نسبتا بالا

نوآوری های رو به فزونی کاری

به ندرت

مستقیم

برنامه یک بعدی چینی

تمام سطوح

نسبتا بالا

دامنه وسیع

هیچ

نماینده

همان گونه که در این شکل نشان می دهد ، تنوع بسیار زیادی در شیوه های تصمیم گیری مشارکتی در سازمان ها پایه گذاری می شود.


 

لینک      نظرات ()      

تقدیم به روح پاک پدر که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه کنم مجموعه مقالات مدیریتی حکایت های مدیریتی (۱٠) management articles in the original language (۱٠) کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت دولتی ویژه دکتر (۸) کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب (٥) کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری (٤) جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی (٤) پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی (٤) پاور پوینت حسابداری دولتی - تحلیل مبانی نظری و قان (٤) پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکت (۳) کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی عبدالحمید نقره کار (۳) ایدئولوژی چیست نوشته ژان بشلر توصیه شده برای مبحث (۳) پاورپوینت adhd - اختلال کمبود توجه ، بیش فعالی در (۳) training foreign language teachers by: michael j (۳) جزوه نوروسایکولوژی و سایکو فیزیولوژی neuropsycholo (۳) نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، (۳) پاورپوینت جزوه اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابور (۳) پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به (۳) جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (۳) متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر (۳) کاملترین منبع درس خط مشی گذاری عمومی برای کنکور دک (۳) جزوه خط مشی گذاری عمومی (۳) خلاصه جلد دوم کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترج (۳) عناوین مرتبط با آزاد اسلامی نراق (۳) ارائه خلاصه کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آ (۳) بررسی در خصوص حاملگی اجباری مربوط به درس حقوق بین (٢) پاورپوینت درس روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفت (٢) جزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر ام (٢) پاورپوینت کامل کتاب آزمون سازی a course in languag (٢) پاورپوینت انگور فرنگی خاردار (٢) پاورپوینت تیره بادام هندی combretaceae (٢) پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - a (٢) جزوه درس مدیریت ارتباط با مشتری (٢) آشنایی با اساتید مدیریت (٢) جزوه درسی بازاریابی و تحقیقات بازار استاد نادر سید (٢) خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی، مقاله یوجی (٢) جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری دانشگا (٢) جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آز (٢) حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان (٢) پایان نامه سیستم های مانیتورینگ و اسکادا (٢) کتاب رولند کریستین‌سن(plane answers to complex que (٢) جزوه درسی پزشکی قانونی برگرفته از تدریس استاد روحی (٢) خلاصه کتاب سازمان: سیستم عقلایی ، طبیعی و باز ریچا (٢) گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1( فرآیند ذوب شدن ) (٢) خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری (٢) جزوه درس کارآفرینی استاد صدیق پور در 6 فصل + پاورپ (٢) جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات (٢) خلاصه کامل کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نوی (٢) کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید ع (٢) کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل (٢) ترجمه تعدادی از داستانهای کتاب oral reproduction o (٢) خلاصه کامل کتاب بازارشناسی و مسائل بازاریابی (٢) خلاصه کتاب تئوری های مدیریت دکتر نیاز آذری (٢) جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 (٢) ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا (٢) جزوه روانشناسی کودکان استثنایی (٢) پاورپوینت مبحث اختلال نوشتن درس اختلالات یادگیری (٢) پاورپوینت جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلام (٢) جزوه ازمایشگاه فیزیولوژی (٢) جزوه آناتومی استاد مربوطی (٢) کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - م (٢) حل المسائل کتاب سیگنال ها و سیستم ها (٢) پاورپوینت کلاس متره و برآورد استاد محسنی (٢) جامعه شناسی سازمان ها (۱) جزوه درس پایگاه داده پیشرفته (۱) جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی (۱) کتاب تئوری حسابداری هندریکسون جلد اول1- از دکتر عل (۱) پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی؛ علمی و فرهنگی س (۱) سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی erp (۱) بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند (۱) جزوه ریاضیات کاربردی سطح دکتری (۱) پاورپوینت تصمیم گیری گروهی (۱) حل التمرین کتاب آنالیز والتر رودین (۱) حل المسائل پژوهش عملیاتی ( تحقیق در عملیات ) (۱) جزوه درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی (۱) جزوه باکتری شناسی دکتر آریان (۱) کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو + حل المسائل (۱) research perspectives on english for academic purp (۱) مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالی (۱) پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگ (۱) دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد اول میرعشقی (۱) جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام (تشکیل خانواده (۱) کتاب کاربرد زمین آمار در علوم محیطی (۱) مقاله علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریدارا (۱) بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایس (۱) پایان نامه نتایج بررسی میزان باکتری و قارچ و pm در (۱) تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار (۱) پاورپوینت td abc هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگر (۱) پاورپوینت کشاورزی پایدار (۱) جزوه درسی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر با (۱) جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محمدی (۱) نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های (۱) پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت (۱) پاورپوینت فصل نهم (برنامه ریزی مالی کوتاه مدت) از (۱) جزوه زلزله ارشد - گرایش سازه و زلزله (۱) جزوه تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی (۱) پاورپوینت تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی (۱) پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (۱) پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمو (۱) پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2 (۱) خلاصه کامل کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی اروپا تالیف ج (۱) پایان نامه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فش (۱) پایان نامه شکل پذیری اعضای ساخته شده از فولاد پر م (۱) پایان نامه موزه مردم شناسی (۱) کتاب احتمال شلدون راس و حل‌ التمرین آن تماما به زب (۱) پاورپوینت کامل کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری ن (۱) خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم (۱) پاورپوینت باورهای معرفت شناسی در آموزش و پرورش (۱) پاورپوینت نظریه خودتنظیمی از دیدگاه پال آرپنتریچ (۱) ارمغان ضماد 18 گانه (ضامن سلامتی) (۱) خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نور (۱) تست های فصل 1 تا 7 سارافینو ویژه کنکور دکتری روانش (۱) پاورپوینت نظام جبران خدمت- خلاصه فصل دوم مدیریت اس (۱) پاورپوینت طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها (۱) جزوه کامل نقشه برداری مهندسی (۱) پاورپوینت کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان (۱) جزوه دست نویس فیزیک هالیدی (۱) مقاله در خصوص حاملگی اجباری مربوط به درس حقوق بین (۱) پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم زیر آب (۱) ایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کا (۱) خلاصه مبحث مدیریت ناب در آموزش عالی مربوط به درس ت (۱) خلاصه جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترج (۱) پاورپوینت حسابداری دولتی (۱) جزوه ارائه شده آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی (۱) جزوه اصول و مفاهیم رمزنگاری استاد سرکارخانم نساء پ (۱) پروژه رگرسیون چند متغیره و تحلیل های آن در نرم افز (۱) جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل مسائل درس اقتصاد مدی (۱) کتاب نظریه های شخصیت تالیف شولتز ویراست هشتم به زب (۱) پاورپوینت کتاب حسابداری میانه 1 (۱) پاورپوینت کتاب اقتصاد مدیریت دکتر روزبهان (۱) پاورپوینت درس ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری (۱) خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیع (۱) جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (۱) جزوه بیماری شناسی گیاهی (۱) پاورپوینت کامل مکاتب فلسفی و آراء تربیتی (۱) پذیرش آگهی تبلیغاتی شما در مجموعه سایت های ( شهاب (۱) جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی – دانشگاه آز (۱) دانلود کتاب نایاب المراجعات (۱) مبانی تکمله المنهاج- جلد اول و دوم مبانی تکمله الم (۱) مقالات درس بررسی موارد خاص ارشد حسابداری (۱) جزوه اقتصاد کلان (۱) نسخه فارسی و انگلیسی کتاب داده کاوی با r (۱) جزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژی (۱) جزوه برنامه ریزی سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی مربوط (۱) پایان نامه اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام (۱) دانلود فایل ورد word استفاده از شبکه عصبی مصنوعی م (۱) شبیه سازی اینورتر رزونانس در سیمولینک نرم افزار مت (۱) پاورپوینت درس شیمی معدنی 1 - inorganic chemistry (۱) پاورپوینت زمین شناسی و سازه های مهندسی (۱) پاورپوینت زمین شناسی پزشکی (۱) پاورپوینت بررسی بارش (۱) پاورپوینت زمین شناسی ساختاری (۱) کد متلب خوشه بندی اطلاعات با استفاده از الگوریتم p (۱) ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های itil بر مبنای نق (۱) پاورپوینت مدل سرآمدی کیفیت اروپا (۱) دانلود کتاب الأعمال العشریة الکاملة از فدوی طوقان (۱) مجموعه کتاب‌های «تاریخ الادب العربی» شو (۱) اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و (۱) دریافت پیام های دیگران در گوشی شما (۱) کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم (۱) تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره (۱) افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (۱) دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی (۱) بررسی تأثیر دگرگونی های فضایی شهر تهران بر بروز تخ (۱) مجموعه پاورپوینت درس حسابداری مدیریت سطح دکتری (۱) جزوه تجارت الکترونیک استاد مددی نیا (۱) پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری (۱) پاورپوینت مهندسی روشنایی در محیط کار (۱) پاورپوینت معرفی و تاریخچه شرکت هپکو (۱) پاورپوینت شناخت cmms (۱) پاورپوینت شناخت رفتاری شتر (۱) پاورپوینت مقدمه ای بر رشد جنسی (۱) پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف (۱) رپورتاژ آگهی (۱) آشنایی با پروفسور سید محمد اعرابی (۱) خلاقیت در مدیریت در گرو چیست؟ (۱) برند رهبری-(brand leadership) (۱) سامانه‌ی مدیریت در تئوری آشوب (۱) آشنایی با پروفسور حسین رحمان سرشت (۱) مشهورترین مدیران ایرانی در دنیا (۱) دانلود فیلم میزگرد تخصصی چالشهای مدیریت دولتی (۱) جزوه درس روش‌شناسی در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (۱) پاورپوینت تحلیل پارادایم های برنامه ریزی فناوری اط (۱) گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان های سنتی با مصا (۱) جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم دکتر امیر دب (۱) پاورپوینت ترجمه ی سرمایه فکری و مدیریت دانش - ارشد (۱) ارائه های درس اقتصاد دکتری مدیریت آموزشی (۱) نقش مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی (۱) پول سازی در قرن 21 (۱) تاریخچه پارت ها در ایران (۱) پاورپوینت crm و نقش آن در بازاریابی اینترنتی (۱) توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی (۱) پاورپوینت حسابداری رفتاری (۱) پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر (۱) پایان نامه ارزیابی نظام توسعه کاربردی شهر آمل با ا (۱) ارتباط غیرکلامی (۱) تنخواه چیست (۱) شناسایی روش لایفو و فایفو و روش ارزش ویژه (۱) منظور از حسابداری صنعتی (۱) آزمون های آماری (۱) طرح ریزی بر مبنای « مکان- تراز» (۱) نمایش تبدیل (۱) مدیریت ریسک: رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازم (۱) مدیریت منابع انسانی (hrm) (۱) رائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت د (۱) مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها (۱) عکس و کاریکاتور مدیریتی (۱) خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها (۱) جزوه شبیه سازی (۱) مدلهای dea برای تخمین خروجی و بهبود کارائی داده ها (۱) کاربرد برنامه ریزی خطی فازی در یافتن مسیر بحرانی پ (۱) نگهداری و اداره اطلاعات محرمانه (۱) کلیات مدیریت مالی (۱) مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد شایستگی (۱) زندگی نامه چهره های مدیریتی (۱) نظریه های x و y (۱) ساختارهای متوازن : طراحی سازمان برای رشد مناسب (۱) احتیاجات و معیارهای سیستم مدیریت کیفیت tl9000 tl90 (۱) دوره های آموزشی مدیریت (713) (۱) خود ارزیابی ها (۱) چابکی راهبرد بقاء و موفقیت (۱) لیست وبلاگ های مدیریتی دانشجویان ایران (۱) پاورپوینت کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی تالیف دکت (۱) پاورپوینت و سوالهای درس مهندسی اینترنت (۱) فایل ارائه شده درس مدیریت طرح های توسعه - مبحث ساخ (۱) فایل ارائه شده درس مدیریت طرح های توسعه - مبحث مدی (۱) جزوه درس پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی - فصل (۱) جزوه فرآیند برنامه ریزی بین الملل international pl (۱) پاورپوینت مفاهیم هوازدگی (۱) نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیری (۱) طراحی مدل تعیین عیوب بحرانی محصول با بهره گیری از (۱) نهاد و نهاد گرایی (۱) لغات تخصصی آزمون معامله گری بورس کالا (۱) دانلود نسخه اصلی کتاب بازاریابی ۳ (۱) دانلود بیش از 100 مقاله ارائه شده در کنفرانس های ب (۱) shareholder value added and traditional performanc (۱) نگرش سیستم ها: (۱) نظریه اقتضایی (۱) دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب (وی (۱) پاورپوینت غش در معامله (۱) پاورپوینت بازاریابی سوهان قم (۱) پذیرش آگهی تبلیغاتی (۱) بک لینک ارزان (۱) درج لینک شما (۱) روانشناسی ژنتیک دکتر محمود منصور (۱) ایجاد یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود (۱) پاورپوینت خط مشی گذاری عمومی و دولتی دکتر کرم اله (۱) پاورپوینت ژئومرفولوژی ایران برا اساس کتاب دکتر جمش (۱) خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر (۱) شرح الفیة ابن معط جلد اول (۱) شرح الفیة ابن معط جلد دوم (۱) دانلود کتاب "السخریة فی الشعر فی العصر الممل (۱) 10 گام برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱) بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی (۱) ارتباط رفتار شهروندی سازماندهی شده با هوش احساسی (۱) آموزش ساخت پرسشنامه اینترنتی (۱) دیکشنری منابع انسانی (7000 لغت) (۱) کتاب های آموزش انگلیسی (۱) مرکز دانلود کتب مدیریتی (۱) دانلود رایگان کتاب الکترونیک آموزش هفت مهارت icdl (۱) دانلود کتب آموزش نرم افزار مایکروسافت آفیس 2007 (۱) آلبوم عکس دانشگاه آزاد اسلامی نراق (۱) مقالات مرتبط با دروس مدیریت (۱) دانلود سوالات دکتری 92 رشته مدیریت (۱) بررسی مهمترین نظریه های مدیریت (۱) ویژگی های مدیران کارآمد (۱) حقوق اساسی سازمانهای دولتی (۱) گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 (۱) تکنیک مهندسی مجدد و روش های آن (۱) مدیران و کنترل مذاکرات ناموفق (۱) فرایندهای استراتژیک در سازمانهای هولدینگ (۱) اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و (۱) بی انگیزگی کارکنان خود را متوقف کنید (۱) *تقویم انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 93 – 92* (۱) پایگاههای علمی (۱) آلبوم عکس صادقی (۱) دانلود پایان نامه های لاتین کارشناسی ارشد و دکتری (۱) ساختارهای جدید سازمان و مدیریت فرایند (۱) تحلیل واریانس چند متغیری manova (۱) گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و (۱) رازهای تعالی سازمانی (۱) بالندگی سازمانی و شاخصهای سنجش آن (۱) مدل بلوغ مدیریت استعداد (۱) دامنه شمول قانون کار (بررسی فصل 1 و 2 قانون کار) (۱) کاربرد نمودار علت و معلول (۱) عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان (۱) مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی (۱) معرفی کتابهای غیر درسی مدیریت (۱) مدیریت ریسک (۱) تورم (۱) مدیریت دانش (۱) مهارت های ارتباطی (۱) برنامه ریزی (۱) تولید ناب (۱) الگوریتم ژنتیک (۱) تحلیل سیستم (۱) b (۱) بهره وری (۱) رفتار شناسی (۱) دعوت به همکاری (۱) تبادل لینک (۱) of (۱) طرح تحول اقتصادی (۱) مدیریت مصرف (۱) آشنایی با نظام «پنج اس» (۱) دیدگاههای پژوهشی در مدیریت دیجیتال (۱) تفاوت رهبری و مدیریت (۱) روش پژوهش تئوری پایه در ایجاد و آزمایش تئوری tqm (۱) کاربرد روانشناسی در اقتصاد و مدیریت (۱) بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمان (۱) دولت الکترونیک و روند آن در ایران (۱) پارادایم های مدیریت برتر در هزاره سوم (۱) فلسفه مدیریتی (۱) علل بروز بی تفاوتی در کارکنان و روشهای مقابله (۱) تحول اداری (۱) تحلیل جهانشمولی و انتقال پذیری نظریه های مدیریت (۱) شناخت مبانی مدیریت تغییر (۱) تعارض سازمانی / تعریف تعارض سازمانی / مبانی تعارض (۱) مدیریت مشارکتی در سازمان ها (۱) اضافه کاری و اثرات مخرب آن در سازمانها (۱) بررسى ریشه‌هاى تورم درمرکز پژوهش‌هاى مجلس (۱) زنان مدیران موفق یا مشاوران مجرب (۱) جایگاه ارزشها در تئوریهای مدیریت (۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱) توسعه پایدار روستایی؛شرط مهمی برای توسعه یافتگی : (۱) اثر شلاقی در زنجیره تامین (۱) حذف سه صفر از پول ملی (۱) هزینه یابی بر مبنای فعالیت (۱) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار (۱) جایگاه مشاوران در اجرای مدیریت دانایی (۱) ویژگی های سازمان های الکترونیکی (۱) هیات مدیره موثر (۱) مدیریت از نقطه صفر (۱) توانمندسازی منابع انسانی (۱) پرسش رایجترین مهارت در روابط بین فردی (۱) سازمان مشتری مدار (۱) افزایش قابلیتهای شبکه زنجیره عرضه (۱) ارتباطات سازمانی (۱) مدیریت رفتار سیاسی در سازمان (۱) مهارت های مدیریتی (۱) مدیریت و تفویض اختیار (۱) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (۱) مدیریت دانش و سازمان های آموزشی (۱) مدیریت تعارض (۱) سرمایه اجتماعی چیست؟ (۱) اهمیت آموزش های ضمن خدمت در سازمان ها (۱) تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فساد مالی (۱) knowledge management (۱) جلوتر از زمان حرکت کنید (۱) لطیفه های مدیریتی (۱) پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات (۱) دانلود فایل های دانشگاهی (۱) کتاب کامل اصول بیوشیمی لنینجر - جلد اول (۱) جزوه متون فقه (فقه 5) شهید ثانی بحث وصیت،ارث (۱) جزوه معادلات دیفرانسیل -مرشدی (۱) پاورپوینت تست آلتراسونیک (a (۱) c-scan) (۱) کتاب نظریه صف مدرس یزدی به همراه حل المسائل (۱) تحلیل محیط داخلی و بین المللی دکتر فخر الدین معروف (۱) پاورپوینت آشنایی با انکودرها (۱) حل المسائل کتاب تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزا (۱) پاورپوینت معرفی استارت آپ ها (۱) نظریه رشد شناختی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر (۱) پاور پوینت حسابداری دولتی - ضرورت تدوین استاندارده (۱) تحلیل محیط داخلی و بین الملل دکتر رودینی (۱) پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلام (۱) جزوه کلاسی اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور - خلا (۱) روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران دکتر عباس (۱) انواع روشهای تنش زدایی و اندازه گیری تنشهای پسماند (۱) دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر (۱) مدیریت اسلامی و الگوهای آن ویژه دکتری (۱) خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون - مدیریت (۱) جزوه زبان آمادگی آزمون ept دانشگاه آزاد اسلامی + ن (۱) متن کامل کتاب زبان انگلیسی dsm-5 (۱) کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی (۱) پاورپوینت حسابداری در شرایط ایده آل - فصل دوم تئور (۱) جزوه دست نویس طراحی راکتور از مباحث کلاس مناسب دان (۱) جزوه موازنه جرم و انرژی (۱) مقاله با موضوع اسکرام مناسب درس حسابداری مدیریت دک (۱) پاورپوینت های کارگاه رساله نویسی - به زبان اصلی (۱) پاورپوینت تولید چابک مناسب درس حسابداری مدیریت دکت (۱) خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان (۱) پاورپوینت برای درس تئوری حسابداری با موضوع مدیریت (۱) پاورپوینت جزوه زیست جانوری (۱) پاورپوینت کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویس (۱) جزوه دست نویس طراحی راکتور پیشرفته (۱) جزوه درس تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی (cai) (۱) پاورپوینت درس سیستم عامل دکتر ناصر آیت (۱) پاورپوینت مبحث تجزیه وتحلیل تعارض(تئوری بازی ها) (۱) جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور (۱)
12127228351006180032.jpg