مجتبی صادقی
ارتباط با صندوق پستی با ارائه ی مطالب و نظرات سازنده خود غنی ساز ما باشید. این وبگاه هر شب ساعت 22 بروز رسانی می گردد لطفا در صورتی که هر یک از لینک ها غیر فعال می باشد اطلاع رسانی نمایید
پيام مدیر
نويسنده وبلاگ مجتبی صادقی

powered by webgozar

لینک های مفید ایجاد وب سایت یا فروشگاه حرفه ای رایگان آفاق ( دانلود فایل های دانشگاهی ) دانلود سرای فایل های دانشگاهی آفاق (دانلود فایل های دانشگاهی) دانلود سرای فایل های دانشگاهی فایلکده دانشگاهی دانلود سرای فایل های دانشگاهی وب سایت شخصی مجتبی صادقی آفاق - دانلود فایل های دانشگاهی آفاق - دانلود فایل های دانشگاهی وبلاگ دانشجویان امار 90 دانشگاه دامغان دسترسی به 106000 پایان نامه دکتری آلبوم عکس دانشگاه آزاد اسلامی نراق پنل اس ام اس رایگان تمرکز سرای دانشجویی تمرکز سرای دانشجویی تمرکز سرای دانشجویی اخبار فناوری اطلاعات شبکه اجتماعی بهشت من آرشیو وبلاگ
      انجمن علمی دانشجویان مدیریت دولتی ()
شناخت مبانی مدیریت تغییر نویسنده: مجتبی صادقی - ۱۳۸٧/٥/٩

سازمانهای صنعتی و بازرگانی نظامهایی اجتماعی ـ فناوری هستند. خرده ـ نظامهای اجتماعی به خاطر تولیدفناوری ، عامل اصلی نیل به رشد محسوب می شوند. بهره برداری ثمربخش و درست از خرده ـ نظامهای سازمانی فناوری در گرو آن نوع از رهبری و تصمیم گیری است که سبب تحکیم رسالت سازمان می شود. مناسبات متقابل بین خرده نظامهای اجتماعی و فناوری ، هم به طور مستقیم بر فرهنگ سازمان اثر می گذارند و هم بخشی مهم از آن به شمار می روند. این فرهنگ به مرور زمان و بر اثر تغییر اصول ارزشی جامعه تغییر می کند. در سالهای اخیر مدیریت کیفیت جامع در تغییر فرهنگ سازمانی نقشی بسزا داشته است . تمهیداتی چون حلقه های کیفیت ، فعالیت گروههای کوچک ، طرحهای مربوط به بهسازی مداوم ،گروههای خودگردان ، و برنامه های معطوف به مشارکت کامل کارکنان ، گرچه همگی در راستای افزایش میزان مشارکت کارکنان هستند اما در فرایند تغییر فرهنگ که هدف مدیریت کیفیت جامع است ، نقشی برجسته و بسزا دارند. این مقاله درباره چگونگی ایجاد تغییر در فرهنگ سازمان ، توسط سازمان ، به بحث می پردازد.

                                                                        


● شناخت فرایند تغییر فرهنگی
پیترز و واترمن "۱" معتقدند که یکی از صفات برجسته سازمانهای بسیار موفق آن است که فرهنگی بسیار توانا و پیشرفته دارند. والتور "۲"فرهنگ کار را چنین تعریف می کند: آمیزه ای ازدیدگاهها، مناسبات ، ظرفیتهای پیشرفته ، عادات وانگاره های رفتاری دیگر، که نمایانگر عوامل حرکت و دگرگونی سازمان هستند. سینها "۳"فرهنگ کار را به گونه ای دیگر تعریف کرده است .او فرهنگ کار را برایند اثر اطلاعات یا اثر آن دسته از عوامل انداموار سازمان می داند که در نقشهای دیرینه و رایج ، هنجارها و اصول ارزشی مرتبط باکار خود را نشان می دهند. تلاش برای تعریف وتبیین فرهنگ کار نشانه آن است که فرهنگ بر اثربرهم کنش متقابل مردمان گوناگونی که در یک نظام جمعی ایفای نقش می کنند پدید می آید و البته لازمه ایفای نقش ، همکاری متقابل است .
فرهنگ هر سازمان با اسلوب و فرایندهای مدیریت پیوندی تنگاتنگ دارد. قالبها وانگاره های مدیریت ، حال و هوا و روند هر سازمان را معین می کنند، ضرباهنگ عملیات را نشان می دهند و بر فرایند تصمیم گیری اثر می گذارند.شوق به اقدام را برمی انگیزند و فرهنگ ، سبب برانگیختن شوق افراد به کوشش تمام عیار در راه آفرینش سیما و چشم انداز آینده می شود، آن چنان چشم اندازی که متضمن دستیابی سازمان به هدفهایش باشد و از این رو مشروط است به توانایی ، رفتار و اصول ارزشی افراد.
گرایشهای اخیر به سوی آزادسازی ،خصوصی سازی و جهانی سازی ، متضمن چند>باید فوری " برای تحول فرهنگی است . درنظامهای اقتصادی متمرکز شایستگی عمده مدیران در چنبره تکرار قالبهای کلیشه ای مدیریت اسیر شده است . آنها می کوشند زمینه پذیرش اوامر و فرامین مدیریت را در بین افراد فراهم آورند. در روزگار ما، در عصر رقابت فشرده ، قلمروشایستگیهای اصلی مدیران باید چنان گسترش یابد که زمینه برای اجرای احکام انواع سهامداران ــ که در واقع سپهر اجتماعی ۳ دنیای کسب و کار محسوب می شوند ــ فراهم آید.
به عنوان مثال ، همین چند سال پیش ، بیشترسازمانها کمتر به خواست مشتریان اعتنا می کردندزیرا دامنه اختیار مشتریان محدود بود. به سبب نبود رقابت یا محدود بودن آن ، مرغوبیت ، قیمت ،موعد تحویل ، مسئولیت شناسی و مانند اینها درکانون توجه نبود. بر همین قیاس امروز کسانی که سرمایه دارند و می خواهند سرمایه گذاری کنند این فرصت را خواهند داشت که در انواع کارها سرمایه خود را به کار اندازند. بنابراین سازمانها باید
به علائق آنها توجه کنند و نیازشان را پاسخگوباشند. این دگرگونیها باید انگاره های رفتاری سازمانها "و همین طور سپهر روانی ۴" کارکنان رامتحول سازد.
در جهانی که رقابتها دم افزون است ، سازمانهادریافته اند که فرهنگ سازمان بیش از هر عامل دیگر می تواند در کامیابی یا ناکامی آنها دخیل باشد. تحول فرهنگی در سازمانهایی که با اسلوب مدیریت سنتی بار آمده اند"، مستلزم عوض شدن الگوی فکری و جهان بینی مدیریت است . دوعامل اصلی در اهتمام به مسئله تغییر، یکی قبول وجود هدفهای متعالیتر، و دیگر، حس تعلق افرادبه نظامهای بزرگتراست . فرایند تغییر دو بعد مهم دارد: پهنا و ژرفا که هر دو در متحول ساختن شان و منزلت انسان اثر حیاتی دارند. بعد پهنا یادربرگیرنده اشخاص کلیدی و برجسته است یاتمامی سازمان را دربرمی گیرد. بعد ژرفا متضمن نقشها، مسئولیتها، ارزشیابیها، انگیزه ها، ساختار،فناوری ، مهارتها و دانش است . هر سازمانی که بخواهد دست به تحول ریشه ای بزند باید ژرفا وپهنای متناسب با آن تغییر را مشخص کند.
● مدیریت کیفیت جامع ، به مثابه فرایندی ازفرایندهای تغییر فرهنگ
موهانتی و لاکهه "۴" برای تبیین مفهوم مدیریت کیفیت جامع به بررسی ادبیات آن پرداخته اند:جستجو برای اعتلای این مفهوم ، برای یافتن نگرش درست و فرایندهای نظارتی لازم ، برای پیشگیری از نقایص کار و بهینه کردن میزان خشنودی مشتریان از راه بهسازی مداوم فرآورده ها، بهسازی مداوم فضای کار و فرایندهای کار که منجر به افزایش کارآیی و ثمربخشی شود.سازمانی که پیرو مدیریت کیفیت جامع است می کوشد تا به طور مستمر با بسیج تلاش تک تک کسانی که در درون سازمان درگیر موضوع هستند،انتظارات مشتریان سازمان "چه مشتریان بیرونی وچه مشتریان درونی " را براورد و حتی از مرزتوقعات آنها نیز فراتر برود.
مدیریت کیفیت جامع سبب می شود که مناسبات بین مدیران و کارکنان متحول شود و هرکس دریابد که کمیتش بدون همکاری دیگران لنگ است . مدیریت باید کاری کند تا کارکنان درک کنندکه نیاز سازمان محدود به استفاده از نیروی جسمانی آنها نیست بلکه دست و دل و درایت آنهارا باهم لازم دارد و این همان اصل سه دال ۵ است که موهانتی مطرح کرده است "۵". هر ضعف و نقصی که در هر جای سازمان پیدا شود به پای مدیریت نوشته می شود. شرکتهایی که در امر مناسبات مدیریت ـ کارکنان و در مسئله فرهنگ سازمان به موفقیتهای چشمگیری دست می یابند، پابندباورهای زیر هستند:
▪ اساس موفقیت پایدار، اصل احترام به منزلت انسانی است .
هر تغییر چشمگیر و بلندمدت برآمده ازدگرگونیهایی است که به دست افراد ایجاد می شود.
کارکنان ، کالای مصرفی یا هزینه ای که باید ازآن کاست " نیستند. کارکنان را باید به منزله ذخیره ای دانست که به کمک اصول مراقبت پیشگیرانه و پیش بینانه ۶ ارزش آن بیشینه می شود.
باید با بهره گیری از ابزارهایی چون امنیت شغلی ، مشارکت در تصمیم گیری ، آموزش ، حذف موانع اجتماعی و غیره به رفاه کارکنان توجه کرد تاکیفیت زندگانی کاری افراد، به طور کلی ، بهبودیابد.
▪ ایجاد تیم ، به منزله سازوکاری برای تغییر
بهره گیری از کار تیمی به مثابه ابزار راهبردی مشارکت کارکنان در پیشرفت سازمان ، سبب بهبودثمربخشی فعالیتهای درون گروهی و بین گروهی می شود تا >کار درست به شیوه درست " انجام شود. تیم سازی سازوکاری است که فرایندهای تصمیم گیری و مشکل گشایی سازمان را بهبودمی بخشد و در این راه نقش نظام مشارکت در اموربسیار برجسته است . اگر بخواهیم مدیریت کیفیت جامع را تعالی ببخشیم ، چاره ای جز ایجاد تیمهای "نیمه " خودگردان نداریم . این تیمها در واقع همان گروههای کوچک هستند که از گرد آمدن کارکنان چند پیشه تشکیل می شوند. آدمهای چندپیشه ،انواع وظایف را به عهده می گیرند، وظایف خود راداوطلبانه معین می کنند، ریشه نابسامانیها را پیدا وموشکافی می کنند، بی واسطه درگیر تصمیمهای عملیاتی می شوند و آن تصمیمها را در محیط کاربه مرحله عمل می رسانند. تیم سازی ، بخشی است از رویکرد مدیریت مشارکتی .
طبق نظر گوستافسون و کلاینر "۶" ویژگیهای تیمهای پرکار و موفق عبارت است از:
▪ ادراک مشارکتی
▪ همبستگی در مناسبات
▪ اشتراک در مسئولیت
▪ تعیین مقصد غایی
▪ فراوانی ارتباطات
▪ قراردادن آینده در کانون توجه
▪ قراردادن وظایف در کانون توجه
▪ استعدادهای خلاق
▪ واکنش سریع
تیمهای پرکار و موفق در سازمانهایی پامی گیرند که در آنها مسئولیت کارکنان در عملکردتیم به اندازه مسئولیت مدیران است "و کارکنان به مسئولیت خویش آگاهند". اعضای هر تیم بایدبدانند که به طور تیمی کار می کنند و باید چرایی این کار را نیز بدانند. اعضای تیمها، هنگام حل مشکلات ، باید توجه داشته باشند که فلسفه کارتیمی رفع و رجوع مشکلات نیست ، بلکه تک تک آنها و هم چنین کل تیم باید از فرایند حل مشکل درس بگیرند. هر عضو تیم ، بر اثر عضویت ،فرصت آن را پیدا می کند که خود را "و دیگران را"اصلاح کند، محیط کار را دلپذیرتر کند، به رونق شرکت یاری رساند و بر پاسداشت مشتریان بیفزاید، و...
یکی دیگر از قلمروهای تیم سازی ، ارتباطات است : ارتباط از بالا به پایین ، از پایین به بالا،ارتباط در عرض ، و ارتباط متقاطع و خلاصه ارتباط همه رده ها و همه اعضای سازمان باهمدیگر. اگر قرار باشد تیمها در کار خود کامیاب شوند باید تغییراتی را که در پی انجام آن هستندچون فرصتی برای رشد و بالندگی تلقی کنند.تیمها باید از وضع موجود احساس ناخشنودی کنند. هر تیم باید جایگاه و نقش کنونی "زیربخش "سازمان و حکمت آن را تشخیص دهد. در این مرحله از شناخت ، تمرین فرهنگ سازی ضرورت دارد. برای این که کارکنان قدرت آفرینندگی واستعدادهای خویش را به کار گیرند باید در سازمان محیطی شفاف فراهم شود. سبب ناکام ماندن بسیاری از تلاشهایی که برای مشارکتی کردن امورانجام می شود آن است که نظامها شفاف نیستند ونوعی سیاست >باری به هر جهت "۷ بر آنها حاکم است .
تیمها این توانایی را دارند که بی درنگ فرصتهارا بشناسند و دست به کار شوند. بی گمان چنانچه به کارکنان اختیار لازم تفویض شده باشد و ماانجام >کارهای بزرگ " را از آنها انتظار داشته باشیم ،آنها نیز متقابلا از مدیران خویش توقعات بزرگ خواهند داشت ، پس ماهیت مدیریت باید ازپاییدن و نظارت به همیاری و حمایت تبدیل وامکان پاداش دهی و قدرشناسی فراهم شود.
● رهبری کارآمد، به منزله عامل تحول
توفیق هر نهادی که بر اثر یا به خاطر نظامهای انسانی پدید آمده است ، عمدتا مرهون کیفیت رهبری آن است . رهبر این گونه نهادها موظف است چنان حال و هوایی فراهم آورد که ایجاد دگرگونی مناسب در فرهنگ کار و نگرش کارکنان رواج یابدو ابتکار و نوآوری تشویق شود. کامیابی و ناکامی هر رهبر در گرو توانایی کار کردن با انواع کارکنان است . یعنی کسانی که مهارتهای گوناگون دارند واصول ارزشی و اعتقادی آنها با هم یکسان نیست .از جمله دیگر شرایط توفیق در رهبری بهره مندی از کمک و همکاری کاردانان و متخصصان درجهت نیل به هدفهای مطلوب است .
با پیدایی و تکامل مفاهیم و رویکردهای تازه درسازمانهای کار، از قبیل عدالت اجتماعی ، طرحهای حمایت و جبرانی ، ایجاد برابری در فرصتها و جزآن ، باید در پی رهبرانی باشیم که به جای خودکامگی نرمش پذیر، آگاه ، اصیل و راستگوباشند و کردار آنها سرمشق زیردستان باشد.
عوامل انگیزشی کارکنان متعدد و گوناگون است و عمدتا پولی نیست . این پاداشهای اجتماعی و غیرمادی را باید گهگاه از نو مرور کرد.خشنودی شغلی هم می تواند ذاتی باشد و هم برونی . زمانی سازمانها می کوشیدند با پرداخت دستمزد بیشتر، با دادن مزایای جنبی یا دیگرپاداشهای >مستقیم "، بر خشنودی شغلی کارکنان بیفزایند. این کار سبب غفلت از جنبه های رضایت درون و ایجاد نومیدی و سرخوردگی در میان کارکنان می شد.
در مجموع کارکنان این دوره با سوادترند و دربیرون از محیط کار فرصتهای بیشتری برای آموختن دارند. آگاهیهای آنها نیز در قیاس باکارکنان نسلهای پیشین بیشتر است ، رسانه های ارتباطجمعی سبب شده است که همه کمابیش ازامور مطلع باشند، بخصوص میزان آگاهی مردم ازمسائل مربوط به کیفیت زندگی افزایش یافته است . بنیس "۷" می گوید: >شرط بقای سازمانها درسده بیست و یکم داشتن رهبرانی از نسل جدیداست ، آری رهبر نه مدیر. این تمایز در واقع یک تمایز مهم است . رهبران بر شرایط ناپایدار، پرآشوب و مبهم چیره می شوند، شرایطی که غالبا مارا در تنگنا قرار می دهند و اگر آنها را به حال خودرها کنیم ما را خفه خواهند کرد. اما مدیران به جای این عوامل ، به آنها تن می دهند."
او در ادامه به معرفی تفاوتهای مدیران و رهبران می پردازد. انسان می تواند رهبر باشد بی آن که مدیرباشد، و می توان مدیر باشد بی آن که رهبر باشد.برای آن که رهبران بتوانند در سازمانها تحول ایجادکنند نباید نماینده افراد معدودی باشند، آنها بایدبتوانند تواناییهای رهبری موثر خویش را در خدمت به سپهر اجتماعی سازمان نشان دهند. ویژگیهای رهبری موثر عبارت اند از: صداقت ، اعتماد،شایستگی ، حساسیت ، پاکدامنی "اخلاق " و اصالت .
● طرحی برای مدیریت فرایند تغییر
آن چه در زیر می آید طرحی پنج مرحله ای برای مدیریت فرایند تغییر است :
۱) مرحله تدوین
▪ تشخیص نیاز به تغییر "چرا، چه چیز، کجا،چه کسی "
▪ طراحی برنامه های پیشرفت و رشد منابع انسانی به منظور ایجاد شایستگیهای اساسی در حوزه های مدیریت کیفیت جامع ، رهبری ،مدیریت بر تیمها و جز آن به گونه ای که کارکنان ، با رغبت نقش و عوامل تحول را ایفاکنند.
۲) مرحله شروع
▪ فراهم آوردن نظام ارتباط آزاد
▪ گسترش دامنه احترام به منزلت انسانی از راه ایجاد نظامهای شفاف ، ایجاد اعتماد و توجه به علایق متقابل
▪ بهره برداری از تعهد خودجوش افرادعلاقه مند به کار، از راه گفت وگو، نه از راه صدور دستورهای رسمی
▪ راهبری روند مشکل گشایی و تصمیم گیری ،آموزش شیوه رفع مناقشات و آموزش مدیریت مشارکتی برای گسترش تعامل جمعی بین انواع گروههای تخصصی و درنتیجه برای تحقق همکاریهای گروههای تخصصی مختلف .
۳) مرحله آزمایش
▪ اجرای یک طرح آزمایشی با در نظر گرفتن جریان بازخورد و ارزشیابی
▪ طراحی سازوکارهای لازم برای مداخله به منظور از میان برداشتن موانعی که مسیر تغییررا سد می کنند.
۴) مرحله گزینش و جااندازی
▪ پخش آموخته ها در سرتاسر سازمان
▪ مراقبت از میزان انگیزش افراد از راه تجدیدنظر در نوع انگیزه ها و پاداشها و شیوه اجرای آنها
۵) مرحله پایانی : تعمیم به سایر نظامها
▪ پخش گزینشی ، و
▪ پخش بنیادی
● نتیجه گیری
ما در عصر دگرگونیهای محیطی ــ خواه اجتماعی ،سیاسی ، و خواه اقتصادی ــ زندگی می کنیم . اگرسازمانهای ما بخواهند پایدار و سر بلند بمانندباید نسبت به این دگرگونیها واکنش مناسب نشان دهند. دگرگونیهای سازمانی باید خواستهاوکیفیتهای متغیر نیروی انسانی را در کانون توجه قرار دهند و به آرزوهای متغیر مشتریان آگاه وموشکاف توجه کنند. به احتمال زیاد سازمانهایی که مدیریت آنها از نوع سنتی و سلسله مراتبی است و از فرهنگ اتکا۸ پیروی می کنند در این عصرجدید جایی ندارند.
چنانچه نگرش و دیدگاه مدیران ارشد درست باشد این امکان وجود دارد که در فرهنگ ودیدگاههای سازمان ، تحول ریشه ای ایجاد کنند.
می توان با بهره گیری از ابزاری چون مدیریت کیفیت جامع ، و ساختاری نظام مند در سازمان دگرگونیهای بنیادی ایجاد کرد. سازمانهایی که دراهتمام به این دگرگونی ناکام می مانند فرصت ادامه حیات را از دست می دهند!

مرجعها
.۱ آر.پی .موهانتی "r.p.mohanty" مدیر بخش آموزش و نیروی انسانی اتحادیه شرکتهای سیمان هند در بمبئی .
.۲ او. پی . یاداو "o.p.ydadav" مدرس بخش مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی ام . آر. در جیپور هند
.۸ فرهنگ اتکا "complementary Culture" فرهنگی است که اعتماد به نفس ندارد و متکی به غیر است . ـ م .
۱-peters, T, And Waterman, R.h. In Searh Of Excellence, Harper And Row, Newyor, Ny, ۱۹۸۱
۲-waltor, E, "work Innovation In The Us", Harvard Business Review, July-august ۱۹۷۹
۳-sinha, Jj.b.p. "work Culture: An Exposition In The Indian Context", Vikalpa, Vol. ۱۶, No. ۴. Octover-december ۱۹۹۱
۴-mohanty R.p. And Lakhe, R.r., "understanding Tqm", Journal Of Production Planning And Control, Vol.۵, No. ۵, ۱۹۹۴
۵- Mohanty, Rp.p., "factors Affecting Productivity, Perception Of India Manager", Industrial Management & Data Systems, July-august ۱۹۸۸
۶- Gustafson, K. And Kleiner, B., "new Approaches To Team Building", Work Study, Vol. ۴۳, No. ۸ December ۱۹۹۴
۷-bennis, W. G., Manageingthe Dream:leadrship In The ۲۱st Centur", Journal Of Organizational Change Management,vol.۲, No. ۱, ۱۹۸۹

لینک      نظرات ()      

تقدیم به روح پاک پدر که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه کنم مجموعه مقالات مدیریتی حکایت های مدیریتی (۱٠) management articles in the original language (۱٠) کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت دولتی ویژه دکتر (۸) کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب (٥) کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری (٤) جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی (٤) پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی (٤) پاور پوینت حسابداری دولتی - تحلیل مبانی نظری و قان (٤) پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکت (۳) کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی عبدالحمید نقره کار (۳) ایدئولوژی چیست نوشته ژان بشلر توصیه شده برای مبحث (۳) پاورپوینت adhd - اختلال کمبود توجه ، بیش فعالی در (۳) training foreign language teachers by: michael j (۳) جزوه نوروسایکولوژی و سایکو فیزیولوژی neuropsycholo (۳) نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، (۳) پاورپوینت جزوه اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابور (۳) پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به (۳) جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (۳) متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر (۳) کاملترین منبع درس خط مشی گذاری عمومی برای کنکور دک (۳) جزوه خط مشی گذاری عمومی (۳) خلاصه جلد دوم کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترج (۳) عناوین مرتبط با آزاد اسلامی نراق (۳) ارائه خلاصه کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آ (۳) بررسی در خصوص حاملگی اجباری مربوط به درس حقوق بین (٢) پاورپوینت درس روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفت (٢) جزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر ام (٢) پاورپوینت کامل کتاب آزمون سازی a course in languag (٢) پاورپوینت انگور فرنگی خاردار (٢) پاورپوینت تیره بادام هندی combretaceae (٢) پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - a (٢) جزوه درس مدیریت ارتباط با مشتری (٢) آشنایی با اساتید مدیریت (٢) جزوه درسی بازاریابی و تحقیقات بازار استاد نادر سید (٢) خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی، مقاله یوجی (٢) جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری دانشگا (٢) جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آز (٢) حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان (٢) پایان نامه سیستم های مانیتورینگ و اسکادا (٢) کتاب رولند کریستین‌سن(plane answers to complex que (٢) جزوه درسی پزشکی قانونی برگرفته از تدریس استاد روحی (٢) خلاصه کتاب سازمان: سیستم عقلایی ، طبیعی و باز ریچا (٢) گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1( فرآیند ذوب شدن ) (٢) خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری (٢) جزوه درس کارآفرینی استاد صدیق پور در 6 فصل + پاورپ (٢) جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات (٢) خلاصه کامل کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نوی (٢) کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید ع (٢) کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل (٢) ترجمه تعدادی از داستانهای کتاب oral reproduction o (٢) خلاصه کامل کتاب بازارشناسی و مسائل بازاریابی (٢) خلاصه کتاب تئوری های مدیریت دکتر نیاز آذری (٢) جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 (٢) ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا (٢) جزوه روانشناسی کودکان استثنایی (٢) پاورپوینت مبحث اختلال نوشتن درس اختلالات یادگیری (٢) پاورپوینت جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلام (٢) جزوه ازمایشگاه فیزیولوژی (٢) جزوه آناتومی استاد مربوطی (٢) کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - م (٢) حل المسائل کتاب سیگنال ها و سیستم ها (٢) پاورپوینت کلاس متره و برآورد استاد محسنی (٢) جامعه شناسی سازمان ها (۱) جزوه درس پایگاه داده پیشرفته (۱) جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی (۱) کتاب تئوری حسابداری هندریکسون جلد اول1- از دکتر عل (۱) پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی؛ علمی و فرهنگی س (۱) سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی erp (۱) بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند (۱) جزوه ریاضیات کاربردی سطح دکتری (۱) پاورپوینت تصمیم گیری گروهی (۱) حل التمرین کتاب آنالیز والتر رودین (۱) حل المسائل پژوهش عملیاتی ( تحقیق در عملیات ) (۱) جزوه درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی (۱) جزوه باکتری شناسی دکتر آریان (۱) کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو + حل المسائل (۱) research perspectives on english for academic purp (۱) مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالی (۱) پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگ (۱) دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد اول میرعشقی (۱) جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام (تشکیل خانواده (۱) کتاب کاربرد زمین آمار در علوم محیطی (۱) مقاله علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریدارا (۱) بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایس (۱) پایان نامه نتایج بررسی میزان باکتری و قارچ و pm در (۱) تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار (۱) پاورپوینت td abc هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگر (۱) پاورپوینت کشاورزی پایدار (۱) جزوه درسی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر با (۱) جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محمدی (۱) نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های (۱) پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت (۱) پاورپوینت فصل نهم (برنامه ریزی مالی کوتاه مدت) از (۱) جزوه زلزله ارشد - گرایش سازه و زلزله (۱) جزوه تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی (۱) پاورپوینت تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی (۱) پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (۱) پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمو (۱) پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2 (۱) خلاصه کامل کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی اروپا تالیف ج (۱) پایان نامه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فش (۱) پایان نامه شکل پذیری اعضای ساخته شده از فولاد پر م (۱) پایان نامه موزه مردم شناسی (۱) کتاب احتمال شلدون راس و حل‌ التمرین آن تماما به زب (۱) پاورپوینت کامل کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری ن (۱) خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم (۱) پاورپوینت باورهای معرفت شناسی در آموزش و پرورش (۱) پاورپوینت نظریه خودتنظیمی از دیدگاه پال آرپنتریچ (۱) ارمغان ضماد 18 گانه (ضامن سلامتی) (۱) خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نور (۱) تست های فصل 1 تا 7 سارافینو ویژه کنکور دکتری روانش (۱) پاورپوینت نظام جبران خدمت- خلاصه فصل دوم مدیریت اس (۱) پاورپوینت طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها (۱) جزوه کامل نقشه برداری مهندسی (۱) پاورپوینت کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان (۱) جزوه دست نویس فیزیک هالیدی (۱) مقاله در خصوص حاملگی اجباری مربوط به درس حقوق بین (۱) پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم زیر آب (۱) ایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کا (۱) خلاصه مبحث مدیریت ناب در آموزش عالی مربوط به درس ت (۱) خلاصه جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترج (۱) پاورپوینت حسابداری دولتی (۱) جزوه ارائه شده آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی (۱) جزوه اصول و مفاهیم رمزنگاری استاد سرکارخانم نساء پ (۱) پروژه رگرسیون چند متغیره و تحلیل های آن در نرم افز (۱) جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل مسائل درس اقتصاد مدی (۱) کتاب نظریه های شخصیت تالیف شولتز ویراست هشتم به زب (۱) پاورپوینت کتاب حسابداری میانه 1 (۱) پاورپوینت کتاب اقتصاد مدیریت دکتر روزبهان (۱) پاورپوینت درس ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری (۱) خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیع (۱) جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (۱) جزوه بیماری شناسی گیاهی (۱) پاورپوینت کامل مکاتب فلسفی و آراء تربیتی (۱) پذیرش آگهی تبلیغاتی شما در مجموعه سایت های ( شهاب (۱) جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی – دانشگاه آز (۱) دانلود کتاب نایاب المراجعات (۱) مبانی تکمله المنهاج- جلد اول و دوم مبانی تکمله الم (۱) مقالات درس بررسی موارد خاص ارشد حسابداری (۱) جزوه اقتصاد کلان (۱) نسخه فارسی و انگلیسی کتاب داده کاوی با r (۱) جزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژی (۱) جزوه برنامه ریزی سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی مربوط (۱) پایان نامه اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام (۱) دانلود فایل ورد word استفاده از شبکه عصبی مصنوعی م (۱) شبیه سازی اینورتر رزونانس در سیمولینک نرم افزار مت (۱) پاورپوینت درس شیمی معدنی 1 - inorganic chemistry (۱) پاورپوینت زمین شناسی و سازه های مهندسی (۱) پاورپوینت زمین شناسی پزشکی (۱) پاورپوینت بررسی بارش (۱) پاورپوینت زمین شناسی ساختاری (۱) کد متلب خوشه بندی اطلاعات با استفاده از الگوریتم p (۱) ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های itil بر مبنای نق (۱) پاورپوینت مدل سرآمدی کیفیت اروپا (۱) دانلود کتاب الأعمال العشریة الکاملة از فدوی طوقان (۱) مجموعه کتاب‌های «تاریخ الادب العربی» شو (۱) اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و (۱) دریافت پیام های دیگران در گوشی شما (۱) کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم (۱) تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره (۱) افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (۱) دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی (۱) بررسی تأثیر دگرگونی های فضایی شهر تهران بر بروز تخ (۱) مجموعه پاورپوینت درس حسابداری مدیریت سطح دکتری (۱) جزوه تجارت الکترونیک استاد مددی نیا (۱) پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری (۱) پاورپوینت مهندسی روشنایی در محیط کار (۱) پاورپوینت معرفی و تاریخچه شرکت هپکو (۱) پاورپوینت شناخت cmms (۱) پاورپوینت شناخت رفتاری شتر (۱) پاورپوینت مقدمه ای بر رشد جنسی (۱) پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف (۱) رپورتاژ آگهی (۱) آشنایی با پروفسور سید محمد اعرابی (۱) خلاقیت در مدیریت در گرو چیست؟ (۱) برند رهبری-(brand leadership) (۱) سامانه‌ی مدیریت در تئوری آشوب (۱) آشنایی با پروفسور حسین رحمان سرشت (۱) مشهورترین مدیران ایرانی در دنیا (۱) دانلود فیلم میزگرد تخصصی چالشهای مدیریت دولتی (۱) جزوه درس روش‌شناسی در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (۱) پاورپوینت تحلیل پارادایم های برنامه ریزی فناوری اط (۱) گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان های سنتی با مصا (۱) جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم دکتر امیر دب (۱) پاورپوینت ترجمه ی سرمایه فکری و مدیریت دانش - ارشد (۱) ارائه های درس اقتصاد دکتری مدیریت آموزشی (۱) نقش مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی (۱) پول سازی در قرن 21 (۱) تاریخچه پارت ها در ایران (۱) پاورپوینت crm و نقش آن در بازاریابی اینترنتی (۱) توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی (۱) پاورپوینت حسابداری رفتاری (۱) پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر (۱) پایان نامه ارزیابی نظام توسعه کاربردی شهر آمل با ا (۱) ارتباط غیرکلامی (۱) تنخواه چیست (۱) شناسایی روش لایفو و فایفو و روش ارزش ویژه (۱) منظور از حسابداری صنعتی (۱) آزمون های آماری (۱) طرح ریزی بر مبنای « مکان- تراز» (۱) نمایش تبدیل (۱) مدیریت ریسک: رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازم (۱) مدیریت منابع انسانی (hrm) (۱) رائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت د (۱) مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها (۱) عکس و کاریکاتور مدیریتی (۱) خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها (۱) جزوه شبیه سازی (۱) مدلهای dea برای تخمین خروجی و بهبود کارائی داده ها (۱) کاربرد برنامه ریزی خطی فازی در یافتن مسیر بحرانی پ (۱) نگهداری و اداره اطلاعات محرمانه (۱) کلیات مدیریت مالی (۱) مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد شایستگی (۱) زندگی نامه چهره های مدیریتی (۱) نظریه های x و y (۱) ساختارهای متوازن : طراحی سازمان برای رشد مناسب (۱) احتیاجات و معیارهای سیستم مدیریت کیفیت tl9000 tl90 (۱) دوره های آموزشی مدیریت (713) (۱) خود ارزیابی ها (۱) چابکی راهبرد بقاء و موفقیت (۱) لیست وبلاگ های مدیریتی دانشجویان ایران (۱) پاورپوینت کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی تالیف دکت (۱) پاورپوینت و سوالهای درس مهندسی اینترنت (۱) فایل ارائه شده درس مدیریت طرح های توسعه - مبحث ساخ (۱) فایل ارائه شده درس مدیریت طرح های توسعه - مبحث مدی (۱) جزوه درس پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی - فصل (۱) جزوه فرآیند برنامه ریزی بین الملل international pl (۱) پاورپوینت مفاهیم هوازدگی (۱) نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیری (۱) طراحی مدل تعیین عیوب بحرانی محصول با بهره گیری از (۱) نهاد و نهاد گرایی (۱) لغات تخصصی آزمون معامله گری بورس کالا (۱) دانلود نسخه اصلی کتاب بازاریابی ۳ (۱) دانلود بیش از 100 مقاله ارائه شده در کنفرانس های ب (۱) shareholder value added and traditional performanc (۱) نگرش سیستم ها: (۱) نظریه اقتضایی (۱) دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب (وی (۱) پاورپوینت غش در معامله (۱) پاورپوینت بازاریابی سوهان قم (۱) پذیرش آگهی تبلیغاتی (۱) بک لینک ارزان (۱) درج لینک شما (۱) روانشناسی ژنتیک دکتر محمود منصور (۱) ایجاد یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود (۱) پاورپوینت خط مشی گذاری عمومی و دولتی دکتر کرم اله (۱) پاورپوینت ژئومرفولوژی ایران برا اساس کتاب دکتر جمش (۱) خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر (۱) شرح الفیة ابن معط جلد اول (۱) شرح الفیة ابن معط جلد دوم (۱) دانلود کتاب "السخریة فی الشعر فی العصر الممل (۱) 10 گام برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱) بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی (۱) ارتباط رفتار شهروندی سازماندهی شده با هوش احساسی (۱) آموزش ساخت پرسشنامه اینترنتی (۱) دیکشنری منابع انسانی (7000 لغت) (۱) کتاب های آموزش انگلیسی (۱) مرکز دانلود کتب مدیریتی (۱) دانلود رایگان کتاب الکترونیک آموزش هفت مهارت icdl (۱) دانلود کتب آموزش نرم افزار مایکروسافت آفیس 2007 (۱) آلبوم عکس دانشگاه آزاد اسلامی نراق (۱) مقالات مرتبط با دروس مدیریت (۱) دانلود سوالات دکتری 92 رشته مدیریت (۱) بررسی مهمترین نظریه های مدیریت (۱) ویژگی های مدیران کارآمد (۱) حقوق اساسی سازمانهای دولتی (۱) گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 (۱) تکنیک مهندسی مجدد و روش های آن (۱) مدیران و کنترل مذاکرات ناموفق (۱) فرایندهای استراتژیک در سازمانهای هولدینگ (۱) اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و (۱) بی انگیزگی کارکنان خود را متوقف کنید (۱) *تقویم انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 93 – 92* (۱) پایگاههای علمی (۱) آلبوم عکس صادقی (۱) دانلود پایان نامه های لاتین کارشناسی ارشد و دکتری (۱) ساختارهای جدید سازمان و مدیریت فرایند (۱) تحلیل واریانس چند متغیری manova (۱) گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و (۱) رازهای تعالی سازمانی (۱) بالندگی سازمانی و شاخصهای سنجش آن (۱) مدل بلوغ مدیریت استعداد (۱) دامنه شمول قانون کار (بررسی فصل 1 و 2 قانون کار) (۱) کاربرد نمودار علت و معلول (۱) عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان (۱) مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی (۱) معرفی کتابهای غیر درسی مدیریت (۱) مدیریت ریسک (۱) تورم (۱) مدیریت دانش (۱) مهارت های ارتباطی (۱) برنامه ریزی (۱) تولید ناب (۱) الگوریتم ژنتیک (۱) تحلیل سیستم (۱) b (۱) بهره وری (۱) رفتار شناسی (۱) دعوت به همکاری (۱) تبادل لینک (۱) of (۱) طرح تحول اقتصادی (۱) مدیریت مصرف (۱) آشنایی با نظام «پنج اس» (۱) دیدگاههای پژوهشی در مدیریت دیجیتال (۱) تفاوت رهبری و مدیریت (۱) روش پژوهش تئوری پایه در ایجاد و آزمایش تئوری tqm (۱) کاربرد روانشناسی در اقتصاد و مدیریت (۱) بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمان (۱) دولت الکترونیک و روند آن در ایران (۱) پارادایم های مدیریت برتر در هزاره سوم (۱) فلسفه مدیریتی (۱) علل بروز بی تفاوتی در کارکنان و روشهای مقابله (۱) تحول اداری (۱) تحلیل جهانشمولی و انتقال پذیری نظریه های مدیریت (۱) شناخت مبانی مدیریت تغییر (۱) تعارض سازمانی / تعریف تعارض سازمانی / مبانی تعارض (۱) مدیریت مشارکتی در سازمان ها (۱) اضافه کاری و اثرات مخرب آن در سازمانها (۱) بررسى ریشه‌هاى تورم درمرکز پژوهش‌هاى مجلس (۱) زنان مدیران موفق یا مشاوران مجرب (۱) جایگاه ارزشها در تئوریهای مدیریت (۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱) توسعه پایدار روستایی؛شرط مهمی برای توسعه یافتگی : (۱) اثر شلاقی در زنجیره تامین (۱) حذف سه صفر از پول ملی (۱) هزینه یابی بر مبنای فعالیت (۱) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار (۱) جایگاه مشاوران در اجرای مدیریت دانایی (۱) ویژگی های سازمان های الکترونیکی (۱) هیات مدیره موثر (۱) مدیریت از نقطه صفر (۱) توانمندسازی منابع انسانی (۱) پرسش رایجترین مهارت در روابط بین فردی (۱) سازمان مشتری مدار (۱) افزایش قابلیتهای شبکه زنجیره عرضه (۱) ارتباطات سازمانی (۱) مدیریت رفتار سیاسی در سازمان (۱) مهارت های مدیریتی (۱) مدیریت و تفویض اختیار (۱) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (۱) مدیریت دانش و سازمان های آموزشی (۱) مدیریت تعارض (۱) سرمایه اجتماعی چیست؟ (۱) اهمیت آموزش های ضمن خدمت در سازمان ها (۱) تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فساد مالی (۱) knowledge management (۱) جلوتر از زمان حرکت کنید (۱) لطیفه های مدیریتی (۱) پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات (۱) دانلود فایل های دانشگاهی (۱) کتاب کامل اصول بیوشیمی لنینجر - جلد اول (۱) جزوه متون فقه (فقه 5) شهید ثانی بحث وصیت،ارث (۱) جزوه معادلات دیفرانسیل -مرشدی (۱) پاورپوینت تست آلتراسونیک (a (۱) c-scan) (۱) کتاب نظریه صف مدرس یزدی به همراه حل المسائل (۱) تحلیل محیط داخلی و بین المللی دکتر فخر الدین معروف (۱) پاورپوینت آشنایی با انکودرها (۱) حل المسائل کتاب تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزا (۱) پاورپوینت معرفی استارت آپ ها (۱) نظریه رشد شناختی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر (۱) پاور پوینت حسابداری دولتی - ضرورت تدوین استاندارده (۱) تحلیل محیط داخلی و بین الملل دکتر رودینی (۱) پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلام (۱) جزوه کلاسی اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور - خلا (۱) روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران دکتر عباس (۱) انواع روشهای تنش زدایی و اندازه گیری تنشهای پسماند (۱) دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر (۱) مدیریت اسلامی و الگوهای آن ویژه دکتری (۱) خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون - مدیریت (۱) جزوه زبان آمادگی آزمون ept دانشگاه آزاد اسلامی + ن (۱) متن کامل کتاب زبان انگلیسی dsm-5 (۱) کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی (۱) پاورپوینت حسابداری در شرایط ایده آل - فصل دوم تئور (۱) جزوه دست نویس طراحی راکتور از مباحث کلاس مناسب دان (۱) جزوه موازنه جرم و انرژی (۱) مقاله با موضوع اسکرام مناسب درس حسابداری مدیریت دک (۱) پاورپوینت های کارگاه رساله نویسی - به زبان اصلی (۱) پاورپوینت تولید چابک مناسب درس حسابداری مدیریت دکت (۱) خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان (۱) پاورپوینت برای درس تئوری حسابداری با موضوع مدیریت (۱) پاورپوینت جزوه زیست جانوری (۱) پاورپوینت کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویس (۱) جزوه دست نویس طراحی راکتور پیشرفته (۱) جزوه درس تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی (cai) (۱) پاورپوینت درس سیستم عامل دکتر ناصر آیت (۱) پاورپوینت مبحث تجزیه وتحلیل تعارض(تئوری بازی ها) (۱) جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور (۱)
12127228351006180032.jpg