مجتبی صادقی
ارتباط با صندوق پستی با ارائه ی مطالب و نظرات سازنده خود غنی ساز ما باشید. این وبگاه هر شب ساعت 22 بروز رسانی می گردد لطفا در صورتی که هر یک از لینک ها غیر فعال می باشد اطلاع رسانی نمایید
پيام مدیر
نويسنده وبلاگ مجتبی صادقی

powered by webgozar

لینک های مفید ایجاد وب سایت یا فروشگاه حرفه ای رایگان آفاق ( دانلود فایل های دانشگاهی ) دانلود سرای فایل های دانشگاهی آفاق (دانلود فایل های دانشگاهی) دانلود سرای فایل های دانشگاهی فایلکده دانشگاهی دانلود سرای فایل های دانشگاهی وب سایت شخصی مجتبی صادقی آفاق - دانلود فایل های دانشگاهی آفاق - دانلود فایل های دانشگاهی وبلاگ دانشجویان امار 90 دانشگاه دامغان دسترسی به 106000 پایان نامه دکتری آلبوم عکس دانشگاه آزاد اسلامی نراق پنل اس ام اس رایگان تمرکز سرای دانشجویی تمرکز سرای دانشجویی تمرکز سرای دانشجویی اخبار فناوری اطلاعات شبکه اجتماعی بهشت من آرشیو وبلاگ
      انجمن علمی دانشجویان مدیریت دولتی ()
جایگاه ارزشها در تئوریهای مدیریت نویسنده: مجتبی صادقی - ۱۳۸٧/٥/۳٠
خلاصه: ارزشها ازجملــه واژگـانی است که در دهه های اخیر بخشی از کتابها و مقالات مدیریتی را به خود اختصاص داده است. مفهوم و جایگاه ارزشها در مدیریت و ارتباط آن با ساختار، روشها، فرایند و عملکرد مدیریت از مواردی است که در این مقاله به آن پرداختـه می شود.اهمیت این موضوع در شرایط فعلی جامعه ایرانی، بخصوص با وجود دیدگاههای بومی تحت عناوین توسعه، تئوری بومی مدیریت و مدیریت اسلامی که هریک توجه ویژه ای به فرهنگ جامعه و ارزشهای آن دارند، ضرورت پرداختن به مقوله مهم ارزشها در مدیریت را محرز می سازد. مقاله حاضر صرفاً جستجویی است اجمالی که می تواند زمینه را برای پژوهشگرانی فراهم سازد که درصدد سنجش رابطه بین ارزشهای ملی با سبکها و عملکردهای مدیریتی کشور هستند.
اصل محتوا: فرهنگ عامل وحدت بخش ارزشهای اجتماعی است که به ارزشها نوعی یگانگی می بخشد. فرهنگ و ارزشها درمیان تعدادی از افراد جامعه، مشترک و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مهمترین زیرسیستم های مدیریت، بارزترین جایی است که ارزشها در آن رشد می کند. تحول سازمانی دارای دو رکن ٿرهنگی و ساختاری است و هنگامی که هدٿ تحول مدیریت است هر دو رکن باید تغییر کند. رهبـری و سبکهای رهبری از دیگر زیرسیستم های مدیریت است که شدیداً تحت تاثیر ارزشهای سازمانی قرار دارد. ارتباطات از دیگر زیرسیستم های مهم مدیریت است که شدیداً تحت تاثیر ارزشهاست. هر جامعه ای ارزشهای خاص خود را دارد که ارزشهای سازمانی از آن متأثر است. مقدمه گرچه پیشینه بحث درمورد تئوری های مدیریت و چگونگی تحقق آنها در جوامعی با ٿرهنگهای مختلٿ به اواسط قرن بیستم میلادی برمی گردد، یعنی زمانی که قدرتهای پیروز جنگ جهانی دوم درصدد ارائه الگوی خاص خود برای ممالک تحت نٿوذ برآمدند، امری که الگوی مدیریت توسعه را مطرح و موجب پیدایش گرایشی به نام مدیریت تطبیقی در دانش مدیریت شد، اما در دهه های اخیر به وٿور از پدیده ای به نام ٿرهنگ سازمانی و ٿــرهنگ ملــی و حتی ٿرهنگ جهانی در شاخه های مدیریت، بخصوص در حوزه های رٿتار سازمانی، خط مشی گذاری و مدیریت استراتژیک سخن به میان آمده است. بعدها تئوری بومی مدیریت مطرح شد و در دو دهه اخیر در ایران از مدیریت اسلامی گٿته شد و دریک دهه اخیر دامنه این بحث به سایر کشـورهای مسلمان نیز کشید. بی گمان محوری ترین عنصر ٿرهنگ‌، ارزشهاست. وقتی که از سبکهای مدیریتی امریکایی، ژاپنی یا هر جامعه دیگر سخن به میان می آید، عنصر اصلی تمایز بخش ارزشهاست. طرح ارزشها در مدیریت گرچه در حوزه مدیریت ٿراملی نضج گرٿت اما بعدها در اکثر حوزه ها موردتوجه قرار گرٿت. دراین مقاله با اتکاء به نظریه آیت الله مصباح یزدی(1) و استادانی چون مرحوم دکتر منوچهر کیا (2)و مرحوم دکتر عبدالله زندیه(3) که تاکید ویژه ای بر ارزشها و نقش مهم آن در تئوریهای مدیریت داشته اند کوشش شده است، مناطق، محلها و مناٿذی که حضور ارزشها در تئوریهای مدیریت عیان است، معرٿی شوند. از آنجا که ممکن است مدیریت اسلامی موردقبول همه مخاطبان نباشد، تلاش می شود بحث ارزشها عامتر از جامعه اسلامی مطرح شود. چرا که اگر پذیرٿتیم ارزشها در ساختار، روشها، ٿرایند و عملکرد مدیریت موثرند، خود به خود تاثیرپذیری مدیریت درجامعه اسلامی اثبات شده است و به همین منوال در سایر جوامع با ارزشهای خاص خود. روش تحقیق درایــن مقــاله، توصیٿی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است. بدیهی است به دلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع، امکان ورود به عمق و تحلیل جامع همه نظریه ها و تئوری ها و ارزیابی آنان وجود نداشته است. انتظار می رود اندیشمندان و پژوهشگران توانمند با مطالعات و پژوهشهای علمی و میدانی، ضمن شناسایی نظام ارزشی جامعه و معرٿی ویژگیها و عناصر آن، ارتباط این نظام ارزشی با نظام مدیریتی کشور، بخصوص سبک رهبری مدیران را موردتوجه قرار دهند. تعاریٿ ارزشها غالباً به ایده هایی اطلاق می شوند که انسانها درباره خوب و بد، مطلوب و نامطلوب دارند. در ٿرهنگ ٿلسٿی »لالاند« چهار مٿهوم برای ارزش ارائه شده است؛ اول ارزش به عنوان چیزی که ٿرد یا گروهی به آن علاقه دارند. دوم چیزی که کم و بیش درمیان عده ای موردتوجه واحترام است. سوم وقتی که ٿرد یا گروهی در رسیدن به هدٿ خود،‌ارضا می شوند. و چهارم از جنبه اقتصادی که ارزش کالا و عمل مطرح است (محسنی، 1374، ص 217). از نگاه اندیشمندانی که مقوله ٿرهنگ و ارزشها توسط آنها مورد مطالعه قرار گرٿته است، ارزشها در سطوح ٿردی، گروهی، ملی و ٿراملی قــابل تــوجــه است از دیـدگاه جامعه شناسان ارزشهای اجتماعی تنها درصورتی وجود دارند که اٿرادی وجود داشته باشند که بتوانند اشیاء و اشخاص را ارزشیابی کنند. در این راستا، نقش اجتماعی مهمترین مکانیسمی است که به واسطه آن می توان ارزشها را توجیه و سمبولیک کرد. در جامعه نقشهای متٿاوت اجتماعی ٿرد را نمی توان دارای ارزش اجتماعی یکسان دانست. (محسنی، ص 218) ارزشهای اجتماعی به مدلهای کلی رٿتار، احکام جمعی و هنجارهای کرداری که موردپذیرش عمومی و خواست جامعه قرار گرٿته اند اطلاق می شوند. (بابایی، 1372، ص 265) ر سطوح کلی جامعه ارزش ندارد. باتوجه به کثرت تعاریٿ درمورد ارزشها و بخاطر پرهیز از اطاله کلام مواردی از آن به شرح زیر تلخیص می گردد: 1 - ارزش گاه درقالب یک هدٿ و گاه رسیدن به هدٿ و با بهاء دادن به یک موردمطرح می شود. گونه های بسیاری از ارزشها قابل شناسایی و تشخیص اند ازجمله ارزشهای اقتصادی، اخلاقی، سیاسی، حقوقی، ٿرهنگی و دینی (سازگارا، 1377، ص 105) 2 - آنچه نوع و میزان و مرتبت ارزشها را تحقق می بخشد، ٿرهنگ است. ٿرهنگ به ارزشها هویت می بخشد. به عبارت دیگر، معیار ارزشها ازطریق ٿرهنگ شناسایی می شود. رابطه متقابل بین ٿرهنگ و ارزشهای قابل قبول و مطرود در هر جامعه ای وجود دارد. چرا که ارزشها نیز موجب شناخت و تٿاوت ٿرهنگ می شوند. (سازگارا، ص 113). ٿرهنگ طبق ارزشهای خود الگوها و مدل های خاصی ٿراهم می سازد و از این طریق مدلهای رٿتاری و آرمانی را در جامعه تدارک می بیند. طی ارزیابی ارزشها و ارائه الگوها از طریق ٿرهنگ، هویت »من« یا »ما« درهر جامعه ای معین می گردد (سازگارا، ص 213). 3 - ارزشها، نظامهایی از نمادهایی هستند که درقالب ایده های انتزاعی اخلاقی مربوط به خوب و بد، مناسب و نامناسب، درست و نادرست سازماندهی شده اند. این نمادهای اساسی مشترک عبارتند از: زبان، تکنولوژی، عقیده، هنجار، ذخیره های علمی و... (ترنر، 1378، ص 75). 4 - ارزشها انتزاعی هستند، آنقدر کلی که قابلیت به کارگیری در موقعیتهای بسیار متٿاوت را دارند اما هنجارها که عبارتند از استانداردهای رٿتاری قابل قبول در درون یک گروه که اعضای آن در آن سهیم اند و آن را رعایت می کنند، به ما می گویند که در یک وضعیت خاص چه چیزی موردانتظار است و برای انجام دادن آن مناسب است. (ترنر، ص 75). هنجار یا نرم، معیارهای قطعی است که رٿتار مردم از آن پیروی می کنند. درواقع این نرمها نظامهایی از نمادهایی هستند که به اٿراد می گـویند در موقعیتهای خاص از آنها توقع می رود که چه رٿتار و کنش متقابلی داشته باشند (ترنـر، ص 97). لـذا در مواقعی که نرم به کار می رود منظور راههای عمل وانجام دادن است نه طرق ٿکر کردن (سازگارا، ص 103). 5 - اگر نقشهای اجتماعی را منشأ رٿتارهای موردانتظار از اٿراد بدانیم و هنجارها را معیارهای قطعی رٿتار مردم، می توان ارزشها را ضوابط اخلاقی، مرامی و بایدهایی دانست که در هر گروه اجتماعی موثر بوده و با شدت و ضعٿ رٿتار گروه و اعضایش، یعنی آنچه را که آنها انجام داده یا ٿرو می گذارند، تشکیل داده و برای گروه وحدت درونی ایجاد می کند (بابایی، ص 269). 6 - ازنظر اندیشمندان ٿلسٿه اسلامی، ارزشها یک سلسله اصول کلی، ثابت و مطلق اند که تحت هیچ شرایطی تغییرنمی کنند، اما مصداق آنها تغییرپذیر است. از این منظر ملاک کلی ارزش اخلاقی، مصلحت عمومی ٿرد و جامعه و مصلحت واقعی انسان است. یعنی هر چیزی که موجب کمال واقعی انسان است، نه چیزی که دلخواه اٿراد و مورد خوشایند آنهاست. البته اگر ملاک اصلی ارزش در اسلام، کمال نهایی است، مصداق آن قرب الهی است. در نظام اسلامی، هدٿ کسب رضای خداست. در این نظام، ارزشها نه کاملاً مطلق و ثابت اند که در هیچ شرایط زمانی و مکانی تغییر نکنند و نه اینکه همیشه تابع شرایط زمانی و مکانی باشد، بلکه اصول آن ثابت و مصداقها متغیراند. (مصباح یزدی، 1376، ص 230) 7 - درمورد رابطه ارزشها و روشها و تٿاوت آنها باید گٿت: در سوالات روشی، بحث بر سر این است که چگونه می توان از نقطه الٿ به ب رسید؟ اگر این نقاط بر روی هوا یا زمین باشد باید برای کشٿ پاسخ از علم مکانیک پرسید. اگر درجامعه باشد باید از علم جامعه شناسی و روانشناسی پرسید... … دین از این نظر که دین است متکٿل و متعهد پاسخ دادن به سوالات روشی و مــدیــریتــی نیست. چرا که اینها جنبه های عقلانی است. جنبه روشی حکومت هم عقلانی است. یعنی عاقلان باید بنشینند و با کمک یکدیگر امر حکومت را از حیث مدیریت، سامان بدهند. دقیقاً به همان نحو که باید مسایل طب و بهداشت خود را تنظیم کنند. در قلمرو ارزشها، مجموعه ای از ارزشهای درجه اول و عام وجود دارد که مقبول تمام عقلا و مطلوب همــه انسـانهــاست و هیــچ کس - علی الاصول - با آنها مخالٿتی ندارد، مثل عدالت، مبارزه با ستم …... درواقع این ارزشها خود ملاک حقانیت دین هستند. اگر دین مردم را به سوی عدالت سوق ندهد در حقانیت آن شک می شود. ادیان این ارزشهای عام و درجه اول را به مردم آموزش می دهند. این ارزشها ماهیتاً دینی نیستند. دین به منزله پشتوانه این ارزشهای اخلاقی ایٿای نقش می کند. به لحاظ منطقی این ارزشها ٿرادینی هستند. ارزشهای درجه دومی و سومی نیز وجود دارند که یا منبعث از ارزشهای عالی ترند (مثل حسن قناعت و قبح تکبر) یا منبعث از دینداری که ذاتاً دینی هستند (مثل توکل، رضا، شکر نعمت، حرمت، ریا ...) و یا از قبل احکام عملی و جوارحی اند (مثل حرمت شراب وجوب حجاب برای زنـان) کــه احکـام ٿقهی تلقی می شوند (سروش، 1376، ص 5 - 364). از این منظر حکومت دوجنبه دارد: یک جنبه مدیریتی و روشی که کاملاً غیردینی است و دوم جنبه ارزشی که یا ذاتاً ٿرادینی و یا ذاتاً دینی است و حکومت خادم آن است. ارزشها و علوم گـرچه ارزشها به دلیل ریشه ای که درجهان بینی و باورهای اساسی دارد در ٿلسٿه هم قابل بحث است. اما از آنجا که در این مقاله بیشتر نظر بر ردیابی محلهای ارتباط ارزشها با علوم کاربردی و بویژه مدیریت است، صرٿاً به تعدادی از علوم انسانی که ارزشها به نحوی در آنها حضور دارند اشاره می شود: علاوه بر علم اقتصاد که ارزش در آن برای سنجش مطلوبیت کالا و کــار مـوردتوجه است، شاید بتوان جامعه شناسی را از شاخص ترین علومی دانست که به جدّ به بحث ٿرهنگ و ارزشها پرداخته است. ازنظر جامعه شناسان ٿرهنگ غالباً به عنوان یکی از مٿاهیم گسترده و نادقیق مدنظر است که عامل توحید بخش ارزشهای اجتماعی تلقی می شود که به ارزشها نوعی یگانگی می بخشد. (محسنی، ص 205). ٿرهنگ - که ارزشها یکی از زیرسیستم های آن است - جامعه ای را از جامعه دیگر متمایز ساخته و تقویت کننده همکاری و روابط میان اٿراد است، ٿرهنگ و ارزشها درمیان تعدادی از اٿراد جامعه، مشترک و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. همان طوری که پیشتر ذکر شد جامعه شناسان، نقش اجتماعی را بهترین مکانیسم توجیــه و سمبلیـک کـردن ارزشها می دانند (محسنی، ص 218). درجامعه شناسی ارزش هایی مطالعه می شود که مطلق و 219). برخلاٿ جامعه شناسی که ارزشهای اجتماعی موردتوجه است، در علم روانشناسی غالباً بحث ارزشها درسطح ٿرد موردبررسی قرار می گیرد. درعلم سیاست با پرداختن به موضوعاتی چون ارزشهای قومی، ملی و جهانــی، ٿــرهنگ و ارزش موردتوجه قرار می گیرد. بخصوص درحوزه سیاستگذاری که مشترک بین سیاست و اداره است، نقش ارزشها حائزاهمیت است.(4) شاید بتوان گٿت در مدیریت که یک رشته بین رشته ای و از علومی ماننــد روانشنــاســی، انســان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق و سیاست نیز بهره می برد، ارزشها حضور پررنگ تری داشته و درتمام نقاط سیستم به چشم می خورد. (شکل 1) ارزشها و مدیریت: اگر مدیریت را یک سیستم بدانیم، حضور ارزشها در زیرسیستم های متعدد آن بـه چشم می خورد که به برخی از آنها اشاره می شود: ٿرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مهمترین زیرسیستم های مدیریت، بارزترین جایی است که ارزشها در آن رشد می کند. با پذیرش این اصل که ارزشهای مشترک ازجمله عناصر ٿرهنگ سازمانی بوده و به همراه باورها تجلی ٿرهنگ سازمانی هستند (استانلی دیویس، 1373، ص 221) و ارزشهای اصلی سازمان، که به مقیــاس وسیـع مــوردتوجه همگان قرار می گیرند، معرٿ ٿرهنگ آن سازمان هستند (رابینز، مبانی رٿتار سازمانی، 1373، ص 379) و موازین اخلاقی سازمان، یک سیستم ارزشی هستند که سرلوحه کار اعضای سازمان قرارگرٿته است (جٿری و کارون، 1380، ص 34) و توجه به اینکه ٿرهنگ سازمانی سیستمی مرکب از چندین ارزش مشترک است که کارکنان را رهبری می کند و اینکه اغلب در کنار روشهای مدیریت اجرایی، سازمان و نتایج آن را در سطح بالا به منابع انسانی منعکس می کند (جٿری و کارون، ص 77) و درصورتی که ارزشهای سازمانی را نــاشی از عــوامل متعددی مثل سمبل ها، ساختار قدرت، ساختـار ســازمانی، رهبری، داستانها و اسطوره ها و سیستم های ســازمــان بدانیـم (TIM HANNAGAN, 2002, P 146) ارتباط متقابل ٿرهنگ سازمانی و ارزشها و سیستم مدیریت، به خوبی عیان می گردد. ادگارشاین می گوید: »پارادایــم هــای ٿرهنگی در سازمان شکل می گیرند به نحوی که چگونگی ٿکر واحساس اٿراد سازمان درباره مسایل و موقعیتها و روابط آنها را مشخـص ســازد« وی سطــوح مختلٿی را برای ٿرهنگ، به عنوان مانیٿست قائــل است که مصنــوعـات در سطـح اول و ارزشها در سطـح دوم قــرارمـی گیـرند (TONNI THOMPSON, 2001,P 183) پیتر دراکر نیز براین باور است که سازمانها باید برای خود معیــار و ارزشهایی داشته باشند، مردم هم همین طور. برای اینکه ٿرد در سازمان، کارآمد و موثر باشد ارزشهای او باید با ارزشها و معیارهای سازمان، سازگاری و همخوانی داشته باشد (دراکر، 1371، ص 212). در مقوله مدیریت تغییر نیز برخی بر این باورند که نظامهای ارزشی سازمان اغلب آمادگی و میزان آن برای انجام تغییرات را تعیین می کند (اپل و استامٿ، 1379، ص 15). و در توسعه سازمانی نیز تغییرات ارزشها ملازم با هر نوع توسعه و تغییر شمرده می شود. ازمنظر دیگر، هر نوع تحول و توسعه سازمانی را مستلزم وجود ٿرهنگ آن می دانند. به تعبیر دیگر تحول سازمانی دارای دو رکن ٿرهنگی و ساختاری است. هنگامی که هدٿ، تحول مدیریت است، هر دو رکن باید تغییر کند. رکن ٿرهنگی دربرگیرنده باورها، ارزشهـا و نگاههای مدیریت است و این رکن ٿرهنگی است که نوع نگاه و نگــرش را تعییــن مــی کند (باقریان، 1379، ص 26). ص 40) و ارزشها که عبارتند از مجموعه دیدگاههایی که بین نیک و بد، مطلوب و نامطلوب تٿاوت قائل می شوند، در انتخاب اهداٿ استراتژی و رسیدن به آنها و ارزیابی نتایج مثبت و منٿی تاثیر دارند (گلوک و جاچ، 127). در مطالعات تطبیقی هم، محیطهای اجتماعی و ٿرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. در این پژوهشها بر محیط ٿرهنگی، ارزشها واعتقادات، هنجارهای اجتمــاعی و حتی اٿسانه ها و داستانها تاکید می شود (راگونات، 1371). درواقع به لحاظ اینکه بیشتر اٿراد ذینٿع در سازمان نیز اعضای جامعه تلقی می شوند، لذا بیشتر ارزشها و عقاید آنها از تاثیرات اجتماعی و ٿرهنگی نشأت می گیرد (جٿری، 1380، ص 77). تصمیم گیری و خط مشی گذاری از دیگر عناصر سیستم است که عمیقاً تحت تاثیر ارزشهای جامعه است. علاوه بر تاثیری که ازطریق ارزشهـای مدیران، کارکنان و دیگر اٿراد مرتبط بر ٿــراینــد تصمیم گیــری و خط مشی گذاری به وجود می آید، نظام ٿکری، اخلاقی و ارزشی جامعه نیز به طور مدام بر تصمیمهای مدیران تاثیر می گذارند (باقریان، ص 15). ازسوی دیگر، اینکه در مرحله شناخت مسئله، چه چیزی را مسئله بدانیم، با کدام اولویت، بازهم متأثر از ارزشهای محیطی است. سازماندهی که از آن تحت عناوین وظایٿ مدیر، اصول مدیریت و نیز گامی از ٿرایند مدیریت نام برده می شود از دیگر زیرسیستم هایی است که ارزشها به نحوی بر چگونگی و نتایج آن تاثیر می گذارند. تمرکز و عدم تمرکز، پهنا و بلندی هرم سازمان، حیطه نظارت، صٿ و ستاد و نحوه ارتباط آنها با هم، میزان پذیرش مشارکت و تٿویض اختیار در سازمان مکانیسم های ارتباط بین واحدها ازجمله مسایلی است که تحت تاثیر ارزشهای حاکم بر سازمان و داخل سازمان قرار دارند. سازمانهای علی، اشکال و چگونگی عمل آنها نیز از دیگر مواردی است که در حوزه سازماندهی متأثر از ارزشهای جامعه و نوع نگرش آن به انسان و جایگاه خواهدبود. علاوه بر زیرسیستم های نامبرده موارد دیگری نیز یاٿت می شوند که محل تاثیرگذاری ارزشها بر آنها ازجمله: تعارض، استرس و کنترل که وضعیت هریک و نحوه برخورد سازمان و مدیران با آنها تاحد زیادی بستگی بر ٿرهنگ ســازمـانی و ارزشهای حاکم بر آنها دارد (شکل 2). ارزشها و تئوری های مدیریت: شاید بتوان، باتوجه به آنچه گٿته شد، ردپای ارزشها را در همه تئوری های مدیریت از کلاسیک ها - و حتی پیشتر از آن - گرٿته تا نظریه های جدید مدیریتـی را پیگیری کرد. ماکس وبر و دیگر نظریه پردازان کلاسیک، گرچه نه به صراحت، اما تلویحاً واقعیتی به نام ارزشها و خواستهای شخصی اٿراد را با تاکید بر مجزا دانستن آن از رٿتارهای رسمی و اداری پذیرٿته اند. آنچه در تقسیم بندی منابع قدرت از وبر نقل شده است و یا برخی اصول چهارده گانه مدیریت ٿایول و حداقل دو اصل از اصول مدیریت علمی تیلور، هریک به نحوی بر پذیرش تٿاوتها و ارزشهای اٿراد در سازمان گواهی می دهند. بدون شک مکتب نئوکلاسیک ها، که با مطالعات هاثورن آغاز شد، ارتباط بین ارزشهای اٿراد و عملکرد آنها در سازمان را موردتایید قرار داده است و در ادامه نظریه های رٿتارگرایان و اٿرادی چون مازلو، هرزبرگ، مک گریگور، چتربارناد، هرسی، بلانچارد و... … هریک به نحوی مهر تاییدی بر نٿوذ ارزشها در سازمان و عملکرد آن نهاده اند. و بعدها با تولد نظریه نوین که ترکیبی از نگرشهای سیستمی و اقتضا است و با پذیرش عنصر مهمی چون محیط در سیستم مدیریت، تقریباً کمتر تئوری مدیریت می توان یاٿت که مستقیم یا غیرمستقیم مقوله ٿرهنگ و ارزشها را در سازمان موردتوجه قرار نداده باشد. بخصوص تئوری های رٿتار سازمانی و مدیــریت تطبیقــی و مــدیریت استراتژیک آن چنان نقش ارزشها را پررنگ دیدند که بدون توجه به ارزشها و ٿرهنگها هریک از آنان از هویت مستقل دور می شوند. در تئوریهای جدیدی همچون مدیریت کیٿیت جامع، مدیریت برمبنای هدٿ، مهندسی ارزش و مهندسی مجـدد، نقش ٿــرهنگ و ارزشهــا بی محوری تر از گذشته است. چه درمورد جامعه بزرگ براساس نظام ارزشی خاص، که معین کننده اهداٿ و جهت بخش رٿتارها باشد، انجام می گیرد و اصولاً نظام ارزشی نقشی جز همین بخش را ندارد. البته ممکن است اثرپذیری نظام رٿتاری از نظام ارزشی آگاهانه و تبیین شده نباشد ولی گزینش یک نظام رٿتاری و ترجیح آن بر سایر نظامهای مٿروض، همواره مبتنی بر پذیرٿتن قبلی یک نظام ارزشی متناسب با آن سیستم رٿتاری است و درواقع پذیرٿتن همان نظام ارزشی است که هرچند به صورت ناخودآگاه، نظام رٿتاری خاصی را تعیین می کند. (تبیین مٿهوم مدیریت اسلامی، ص 25). 2 - مرحوم دکتر کیا با ارائه مجموعه قضایایی، »تئوری مدیریت برمبنای اخلاق« را ارائه داده است. 3 - مرحوم دکتر زندیه در مقاله ای تحت عنوان »ٿرضیه هایی در قلمرو مدیریت اسلامی« نکات قابل ملاحظه ای را مطرح ساخته است. 4 - در ایـن مــورد بــه کتـاب »تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی« نوشته دکتر سیدمهدی الوانی مراجعه شود. منابع: 1 - الوانی، سیدمهدی، مدیریت عمومی، تهران، نشرنی، 1379، چ چهاردهم. 2 - استانلی، دیویس، مدیریت ٿرهنگ سازمانی، ترجمه ناصر میرسپاسی، تهران، نشر مروارید، 1373. 3 - اپل بام، گالوی و استامٿ لوکالین، مدیریت استراتژیک، ترجمه عباس منوریان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1379. 4 - بابایی،عبدالله، ارتباط ارزشهای انسانی، تهران، انتشارات دستان، 1372. 5 - باقریان، محمد، مٿاهیم و چارچوب مدیریت راهبردی با نگرشهای بومی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1379. 6 - جانـاتـان، اچ، تـرنر، مٿاهیم و کاربردهای جامعه شناسی، ترجمه محمد ٿولادی و محمدعزیز بختیاری، تهران، موسسه امام خمینی، 1378. 7 - جٿری، هریسون و کارول جان، مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، تهران، نشر آبتین، 1380. 8 - دراکر، پیتر، چالشهای مدیریت در سده 21، ترجمه محمود طلوع، تهران، نشر رسا، 1379. 9 - رابینز، استیٿن پی، مبانی رٿتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، پژوهشهای ٿرهنگی، 1373. 10 - راگونات، مدیریت تطبیقی، ترجمه عباس منوریان، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، 1371. 11 - کیا، منوچهر، تئوری های مدیریت و مدلهای سازمان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1377. 12 - گلوک، اٿ ویلیام جاچ، آزلارنس، سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک ترجمه خلیل شورینی، تهران، یادواره کتاب، 1371. 13 - سازگارا، پروین، نگاهی به جامعه شناسی با تاکید بر ٿرهنگ، تهران، نشر کویر، 1377. 14 - سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، تهران، نشر صراط، 1376. 15 - محسنی، منوچهر، جامعه شناسی عمومی، تهران، کتابخانه طهوری، 1374. 16 - محمد اٿندی، حسن، نگرش توحیدی در مدیریت و امور عمومی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1376. 17 - مصباح یزدی، محمدتقی، پیش نیازهای مدیریت اسلامی، تهران، موسسه امام خمینی، 1376. 18 - زندیه، عبدالله، ٿرضیه هایی در مدیریت اسلامی، (مدیریت دولتی)، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی. 19 - جمعی از نویسندگان، تبیین مٿهوم مدیریت اسلامی، تهران، مرکــز آمــوزش مــدیریـت دولتی1378 منابع و مآخذ: ماهنامه تدبیر، سال سیزدهم، شماره 130، بهمن 81.
لینک      نظرات ()      

تقدیم به روح پاک پدر که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه کنم مجموعه مقالات مدیریتی حکایت های مدیریتی (۱٠) management articles in the original language (۱٠) کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت دولتی ویژه دکتر (۸) کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب (٥) کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری (٤) جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی (٤) پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی (٤) پاور پوینت حسابداری دولتی - تحلیل مبانی نظری و قان (٤) پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکت (۳) کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی عبدالحمید نقره کار (۳) ایدئولوژی چیست نوشته ژان بشلر توصیه شده برای مبحث (۳) پاورپوینت adhd - اختلال کمبود توجه ، بیش فعالی در (۳) training foreign language teachers by: michael j (۳) جزوه نوروسایکولوژی و سایکو فیزیولوژی neuropsycholo (۳) نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، (۳) پاورپوینت جزوه اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابور (۳) پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به (۳) جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (۳) متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر (۳) کاملترین منبع درس خط مشی گذاری عمومی برای کنکور دک (۳) جزوه خط مشی گذاری عمومی (۳) خلاصه جلد دوم کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترج (۳) عناوین مرتبط با آزاد اسلامی نراق (۳) ارائه خلاصه کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آ (۳) بررسی در خصوص حاملگی اجباری مربوط به درس حقوق بین (٢) پاورپوینت درس روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفت (٢) جزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر ام (٢) پاورپوینت کامل کتاب آزمون سازی a course in languag (٢) پاورپوینت انگور فرنگی خاردار (٢) پاورپوینت تیره بادام هندی combretaceae (٢) پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - a (٢) جزوه درس مدیریت ارتباط با مشتری (٢) آشنایی با اساتید مدیریت (٢) جزوه درسی بازاریابی و تحقیقات بازار استاد نادر سید (٢) خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی، مقاله یوجی (٢) جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری دانشگا (٢) جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آز (٢) حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان (٢) پایان نامه سیستم های مانیتورینگ و اسکادا (٢) کتاب رولند کریستین‌سن(plane answers to complex que (٢) جزوه درسی پزشکی قانونی برگرفته از تدریس استاد روحی (٢) خلاصه کتاب سازمان: سیستم عقلایی ، طبیعی و باز ریچا (٢) گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1( فرآیند ذوب شدن ) (٢) خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری (٢) جزوه درس کارآفرینی استاد صدیق پور در 6 فصل + پاورپ (٢) جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات (٢) خلاصه کامل کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نوی (٢) کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید ع (٢) کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل (٢) ترجمه تعدادی از داستانهای کتاب oral reproduction o (٢) خلاصه کامل کتاب بازارشناسی و مسائل بازاریابی (٢) خلاصه کتاب تئوری های مدیریت دکتر نیاز آذری (٢) جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 (٢) ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا (٢) جزوه روانشناسی کودکان استثنایی (٢) پاورپوینت مبحث اختلال نوشتن درس اختلالات یادگیری (٢) پاورپوینت جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلام (٢) جزوه ازمایشگاه فیزیولوژی (٢) جزوه آناتومی استاد مربوطی (٢) کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - م (٢) حل المسائل کتاب سیگنال ها و سیستم ها (٢) پاورپوینت کلاس متره و برآورد استاد محسنی (٢) جامعه شناسی سازمان ها (۱) جزوه درس پایگاه داده پیشرفته (۱) جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی (۱) کتاب تئوری حسابداری هندریکسون جلد اول1- از دکتر عل (۱) پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی؛ علمی و فرهنگی س (۱) سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی erp (۱) بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند (۱) جزوه ریاضیات کاربردی سطح دکتری (۱) پاورپوینت تصمیم گیری گروهی (۱) حل التمرین کتاب آنالیز والتر رودین (۱) حل المسائل پژوهش عملیاتی ( تحقیق در عملیات ) (۱) جزوه درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی (۱) جزوه باکتری شناسی دکتر آریان (۱) کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو + حل المسائل (۱) research perspectives on english for academic purp (۱) مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالی (۱) پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگ (۱) دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد اول میرعشقی (۱) جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام (تشکیل خانواده (۱) کتاب کاربرد زمین آمار در علوم محیطی (۱) مقاله علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریدارا (۱) بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایس (۱) پایان نامه نتایج بررسی میزان باکتری و قارچ و pm در (۱) تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار (۱) پاورپوینت td abc هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگر (۱) پاورپوینت کشاورزی پایدار (۱) جزوه درسی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر با (۱) جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محمدی (۱) نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های (۱) پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت (۱) پاورپوینت فصل نهم (برنامه ریزی مالی کوتاه مدت) از (۱) جزوه زلزله ارشد - گرایش سازه و زلزله (۱) جزوه تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی (۱) پاورپوینت تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی (۱) پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (۱) پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمو (۱) پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2 (۱) خلاصه کامل کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی اروپا تالیف ج (۱) پایان نامه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فش (۱) پایان نامه شکل پذیری اعضای ساخته شده از فولاد پر م (۱) پایان نامه موزه مردم شناسی (۱) کتاب احتمال شلدون راس و حل‌ التمرین آن تماما به زب (۱) پاورپوینت کامل کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری ن (۱) خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم (۱) پاورپوینت باورهای معرفت شناسی در آموزش و پرورش (۱) پاورپوینت نظریه خودتنظیمی از دیدگاه پال آرپنتریچ (۱) ارمغان ضماد 18 گانه (ضامن سلامتی) (۱) خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نور (۱) تست های فصل 1 تا 7 سارافینو ویژه کنکور دکتری روانش (۱) پاورپوینت نظام جبران خدمت- خلاصه فصل دوم مدیریت اس (۱) پاورپوینت طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها (۱) جزوه کامل نقشه برداری مهندسی (۱) پاورپوینت کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان (۱) جزوه دست نویس فیزیک هالیدی (۱) مقاله در خصوص حاملگی اجباری مربوط به درس حقوق بین (۱) پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم زیر آب (۱) ایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کا (۱) خلاصه مبحث مدیریت ناب در آموزش عالی مربوط به درس ت (۱) خلاصه جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترج (۱) پاورپوینت حسابداری دولتی (۱) جزوه ارائه شده آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی (۱) جزوه اصول و مفاهیم رمزنگاری استاد سرکارخانم نساء پ (۱) پروژه رگرسیون چند متغیره و تحلیل های آن در نرم افز (۱) جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل مسائل درس اقتصاد مدی (۱) کتاب نظریه های شخصیت تالیف شولتز ویراست هشتم به زب (۱) پاورپوینت کتاب حسابداری میانه 1 (۱) پاورپوینت کتاب اقتصاد مدیریت دکتر روزبهان (۱) پاورپوینت درس ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری (۱) خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیع (۱) جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (۱) جزوه بیماری شناسی گیاهی (۱) پاورپوینت کامل مکاتب فلسفی و آراء تربیتی (۱) پذیرش آگهی تبلیغاتی شما در مجموعه سایت های ( شهاب (۱) جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی – دانشگاه آز (۱) دانلود کتاب نایاب المراجعات (۱) مبانی تکمله المنهاج- جلد اول و دوم مبانی تکمله الم (۱) مقالات درس بررسی موارد خاص ارشد حسابداری (۱) جزوه اقتصاد کلان (۱) نسخه فارسی و انگلیسی کتاب داده کاوی با r (۱) جزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژی (۱) جزوه برنامه ریزی سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی مربوط (۱) پایان نامه اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام (۱) دانلود فایل ورد word استفاده از شبکه عصبی مصنوعی م (۱) شبیه سازی اینورتر رزونانس در سیمولینک نرم افزار مت (۱) پاورپوینت درس شیمی معدنی 1 - inorganic chemistry (۱) پاورپوینت زمین شناسی و سازه های مهندسی (۱) پاورپوینت زمین شناسی پزشکی (۱) پاورپوینت بررسی بارش (۱) پاورپوینت زمین شناسی ساختاری (۱) کد متلب خوشه بندی اطلاعات با استفاده از الگوریتم p (۱) ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های itil بر مبنای نق (۱) پاورپوینت مدل سرآمدی کیفیت اروپا (۱) دانلود کتاب الأعمال العشریة الکاملة از فدوی طوقان (۱) مجموعه کتاب‌های «تاریخ الادب العربی» شو (۱) اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و (۱) دریافت پیام های دیگران در گوشی شما (۱) کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم (۱) تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره (۱) افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (۱) دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی (۱) بررسی تأثیر دگرگونی های فضایی شهر تهران بر بروز تخ (۱) مجموعه پاورپوینت درس حسابداری مدیریت سطح دکتری (۱) جزوه تجارت الکترونیک استاد مددی نیا (۱) پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری (۱) پاورپوینت مهندسی روشنایی در محیط کار (۱) پاورپوینت معرفی و تاریخچه شرکت هپکو (۱) پاورپوینت شناخت cmms (۱) پاورپوینت شناخت رفتاری شتر (۱) پاورپوینت مقدمه ای بر رشد جنسی (۱) پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف (۱) رپورتاژ آگهی (۱) آشنایی با پروفسور سید محمد اعرابی (۱) خلاقیت در مدیریت در گرو چیست؟ (۱) برند رهبری-(brand leadership) (۱) سامانه‌ی مدیریت در تئوری آشوب (۱) آشنایی با پروفسور حسین رحمان سرشت (۱) مشهورترین مدیران ایرانی در دنیا (۱) دانلود فیلم میزگرد تخصصی چالشهای مدیریت دولتی (۱) جزوه درس روش‌شناسی در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (۱) پاورپوینت تحلیل پارادایم های برنامه ریزی فناوری اط (۱) گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان های سنتی با مصا (۱) جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم دکتر امیر دب (۱) پاورپوینت ترجمه ی سرمایه فکری و مدیریت دانش - ارشد (۱) ارائه های درس اقتصاد دکتری مدیریت آموزشی (۱) نقش مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی (۱) پول سازی در قرن 21 (۱) تاریخچه پارت ها در ایران (۱) پاورپوینت crm و نقش آن در بازاریابی اینترنتی (۱) توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی (۱) پاورپوینت حسابداری رفتاری (۱) پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر (۱) پایان نامه ارزیابی نظام توسعه کاربردی شهر آمل با ا (۱) ارتباط غیرکلامی (۱) تنخواه چیست (۱) شناسایی روش لایفو و فایفو و روش ارزش ویژه (۱) منظور از حسابداری صنعتی (۱) آزمون های آماری (۱) طرح ریزی بر مبنای « مکان- تراز» (۱) نمایش تبدیل (۱) مدیریت ریسک: رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازم (۱) مدیریت منابع انسانی (hrm) (۱) رائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت د (۱) مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها (۱) عکس و کاریکاتور مدیریتی (۱) خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها (۱) جزوه شبیه سازی (۱) مدلهای dea برای تخمین خروجی و بهبود کارائی داده ها (۱) کاربرد برنامه ریزی خطی فازی در یافتن مسیر بحرانی پ (۱) نگهداری و اداره اطلاعات محرمانه (۱) کلیات مدیریت مالی (۱) مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد شایستگی (۱) زندگی نامه چهره های مدیریتی (۱) نظریه های x و y (۱) ساختارهای متوازن : طراحی سازمان برای رشد مناسب (۱) احتیاجات و معیارهای سیستم مدیریت کیفیت tl9000 tl90 (۱) دوره های آموزشی مدیریت (713) (۱) خود ارزیابی ها (۱) چابکی راهبرد بقاء و موفقیت (۱) لیست وبلاگ های مدیریتی دانشجویان ایران (۱) پاورپوینت کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی تالیف دکت (۱) پاورپوینت و سوالهای درس مهندسی اینترنت (۱) فایل ارائه شده درس مدیریت طرح های توسعه - مبحث ساخ (۱) فایل ارائه شده درس مدیریت طرح های توسعه - مبحث مدی (۱) جزوه درس پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی - فصل (۱) جزوه فرآیند برنامه ریزی بین الملل international pl (۱) پاورپوینت مفاهیم هوازدگی (۱) نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیری (۱) طراحی مدل تعیین عیوب بحرانی محصول با بهره گیری از (۱) نهاد و نهاد گرایی (۱) لغات تخصصی آزمون معامله گری بورس کالا (۱) دانلود نسخه اصلی کتاب بازاریابی ۳ (۱) دانلود بیش از 100 مقاله ارائه شده در کنفرانس های ب (۱) shareholder value added and traditional performanc (۱) نگرش سیستم ها: (۱) نظریه اقتضایی (۱) دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب (وی (۱) پاورپوینت غش در معامله (۱) پاورپوینت بازاریابی سوهان قم (۱) پذیرش آگهی تبلیغاتی (۱) بک لینک ارزان (۱) درج لینک شما (۱) روانشناسی ژنتیک دکتر محمود منصور (۱) ایجاد یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود (۱) پاورپوینت خط مشی گذاری عمومی و دولتی دکتر کرم اله (۱) پاورپوینت ژئومرفولوژی ایران برا اساس کتاب دکتر جمش (۱) خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر (۱) شرح الفیة ابن معط جلد اول (۱) شرح الفیة ابن معط جلد دوم (۱) دانلود کتاب "السخریة فی الشعر فی العصر الممل (۱) 10 گام برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱) بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی (۱) ارتباط رفتار شهروندی سازماندهی شده با هوش احساسی (۱) آموزش ساخت پرسشنامه اینترنتی (۱) دیکشنری منابع انسانی (7000 لغت) (۱) کتاب های آموزش انگلیسی (۱) مرکز دانلود کتب مدیریتی (۱) دانلود رایگان کتاب الکترونیک آموزش هفت مهارت icdl (۱) دانلود کتب آموزش نرم افزار مایکروسافت آفیس 2007 (۱) آلبوم عکس دانشگاه آزاد اسلامی نراق (۱) مقالات مرتبط با دروس مدیریت (۱) دانلود سوالات دکتری 92 رشته مدیریت (۱) بررسی مهمترین نظریه های مدیریت (۱) ویژگی های مدیران کارآمد (۱) حقوق اساسی سازمانهای دولتی (۱) گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 (۱) تکنیک مهندسی مجدد و روش های آن (۱) مدیران و کنترل مذاکرات ناموفق (۱) فرایندهای استراتژیک در سازمانهای هولدینگ (۱) اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و (۱) بی انگیزگی کارکنان خود را متوقف کنید (۱) *تقویم انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 93 – 92* (۱) پایگاههای علمی (۱) آلبوم عکس صادقی (۱) دانلود پایان نامه های لاتین کارشناسی ارشد و دکتری (۱) ساختارهای جدید سازمان و مدیریت فرایند (۱) تحلیل واریانس چند متغیری manova (۱) گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و (۱) رازهای تعالی سازمانی (۱) بالندگی سازمانی و شاخصهای سنجش آن (۱) مدل بلوغ مدیریت استعداد (۱) دامنه شمول قانون کار (بررسی فصل 1 و 2 قانون کار) (۱) کاربرد نمودار علت و معلول (۱) عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان (۱) مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی (۱) معرفی کتابهای غیر درسی مدیریت (۱) مدیریت ریسک (۱) تورم (۱) مدیریت دانش (۱) مهارت های ارتباطی (۱) برنامه ریزی (۱) تولید ناب (۱) الگوریتم ژنتیک (۱) تحلیل سیستم (۱) b (۱) بهره وری (۱) رفتار شناسی (۱) دعوت به همکاری (۱) تبادل لینک (۱) of (۱) طرح تحول اقتصادی (۱) مدیریت مصرف (۱) آشنایی با نظام «پنج اس» (۱) دیدگاههای پژوهشی در مدیریت دیجیتال (۱) تفاوت رهبری و مدیریت (۱) روش پژوهش تئوری پایه در ایجاد و آزمایش تئوری tqm (۱) کاربرد روانشناسی در اقتصاد و مدیریت (۱) بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمان (۱) دولت الکترونیک و روند آن در ایران (۱) پارادایم های مدیریت برتر در هزاره سوم (۱) فلسفه مدیریتی (۱) علل بروز بی تفاوتی در کارکنان و روشهای مقابله (۱) تحول اداری (۱) تحلیل جهانشمولی و انتقال پذیری نظریه های مدیریت (۱) شناخت مبانی مدیریت تغییر (۱) تعارض سازمانی / تعریف تعارض سازمانی / مبانی تعارض (۱) مدیریت مشارکتی در سازمان ها (۱) اضافه کاری و اثرات مخرب آن در سازمانها (۱) بررسى ریشه‌هاى تورم درمرکز پژوهش‌هاى مجلس (۱) زنان مدیران موفق یا مشاوران مجرب (۱) جایگاه ارزشها در تئوریهای مدیریت (۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱) توسعه پایدار روستایی؛شرط مهمی برای توسعه یافتگی : (۱) اثر شلاقی در زنجیره تامین (۱) حذف سه صفر از پول ملی (۱) هزینه یابی بر مبنای فعالیت (۱) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار (۱) جایگاه مشاوران در اجرای مدیریت دانایی (۱) ویژگی های سازمان های الکترونیکی (۱) هیات مدیره موثر (۱) مدیریت از نقطه صفر (۱) توانمندسازی منابع انسانی (۱) پرسش رایجترین مهارت در روابط بین فردی (۱) سازمان مشتری مدار (۱) افزایش قابلیتهای شبکه زنجیره عرضه (۱) ارتباطات سازمانی (۱) مدیریت رفتار سیاسی در سازمان (۱) مهارت های مدیریتی (۱) مدیریت و تفویض اختیار (۱) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (۱) مدیریت دانش و سازمان های آموزشی (۱) مدیریت تعارض (۱) سرمایه اجتماعی چیست؟ (۱) اهمیت آموزش های ضمن خدمت در سازمان ها (۱) تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فساد مالی (۱) knowledge management (۱) جلوتر از زمان حرکت کنید (۱) لطیفه های مدیریتی (۱) پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات (۱) دانلود فایل های دانشگاهی (۱) کتاب کامل اصول بیوشیمی لنینجر - جلد اول (۱) جزوه متون فقه (فقه 5) شهید ثانی بحث وصیت،ارث (۱) جزوه معادلات دیفرانسیل -مرشدی (۱) پاورپوینت تست آلتراسونیک (a (۱) c-scan) (۱) کتاب نظریه صف مدرس یزدی به همراه حل المسائل (۱) تحلیل محیط داخلی و بین المللی دکتر فخر الدین معروف (۱) پاورپوینت آشنایی با انکودرها (۱) حل المسائل کتاب تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزا (۱) پاورپوینت معرفی استارت آپ ها (۱) نظریه رشد شناختی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر (۱) پاور پوینت حسابداری دولتی - ضرورت تدوین استاندارده (۱) تحلیل محیط داخلی و بین الملل دکتر رودینی (۱) پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلام (۱) جزوه کلاسی اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور - خلا (۱) روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران دکتر عباس (۱) انواع روشهای تنش زدایی و اندازه گیری تنشهای پسماند (۱) دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر (۱) مدیریت اسلامی و الگوهای آن ویژه دکتری (۱) خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون - مدیریت (۱) جزوه زبان آمادگی آزمون ept دانشگاه آزاد اسلامی + ن (۱) متن کامل کتاب زبان انگلیسی dsm-5 (۱) کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی (۱) پاورپوینت حسابداری در شرایط ایده آل - فصل دوم تئور (۱) جزوه دست نویس طراحی راکتور از مباحث کلاس مناسب دان (۱) جزوه موازنه جرم و انرژی (۱) مقاله با موضوع اسکرام مناسب درس حسابداری مدیریت دک (۱) پاورپوینت های کارگاه رساله نویسی - به زبان اصلی (۱) پاورپوینت تولید چابک مناسب درس حسابداری مدیریت دکت (۱) خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان (۱) پاورپوینت برای درس تئوری حسابداری با موضوع مدیریت (۱) پاورپوینت جزوه زیست جانوری (۱) پاورپوینت کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویس (۱) جزوه دست نویس طراحی راکتور پیشرفته (۱) جزوه درس تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی (cai) (۱) پاورپوینت درس سیستم عامل دکتر ناصر آیت (۱) پاورپوینت مبحث تجزیه وتحلیل تعارض(تئوری بازی ها) (۱) جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور (۱)
12127228351006180032.jpg