مجتبی صادقی
ارتباط با صندوق پستی با ارائه ی مطالب و نظرات سازنده خود غنی ساز ما باشید. این وبگاه هر شب ساعت 22 بروز رسانی می گردد لطفا در صورتی که هر یک از لینک ها غیر فعال می باشد اطلاع رسانی نمایید
پيام مدیر
نويسنده وبلاگ مجتبی صادقی

powered by webgozar

لینک های مفید ایجاد وب سایت یا فروشگاه حرفه ای رایگان آفاق ( دانلود فایل های دانشگاهی ) دانلود سرای فایل های دانشگاهی آفاق (دانلود فایل های دانشگاهی) دانلود سرای فایل های دانشگاهی فایلکده دانشگاهی دانلود سرای فایل های دانشگاهی وب سایت شخصی مجتبی صادقی آفاق - دانلود فایل های دانشگاهی آفاق - دانلود فایل های دانشگاهی وبلاگ دانشجویان امار 90 دانشگاه دامغان دسترسی به 106000 پایان نامه دکتری آلبوم عکس دانشگاه آزاد اسلامی نراق پنل اس ام اس رایگان تمرکز سرای دانشجویی تمرکز سرای دانشجویی تمرکز سرای دانشجویی اخبار فناوری اطلاعات شبکه اجتماعی بهشت من آرشیو وبلاگ
      انجمن علمی دانشجویان مدیریت دولتی ()
قانون تاسیس بورس اوراق بهادار نویسنده: مجتبی صادقی - ۱۳۸٧/٧/۱۳

ماده 1. تعاریف زیر، از لحاظ این قانون معتبر است. (1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصى است که در آن داد و ستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون، انجام میگیرد. (2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهاى سهامى، واریزنامه‏هاى صادراتى و اوراق مشارکت* و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداری‏ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‏دارى کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (3) کارگزاران بورس، اشخاصى هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام میگیرد. (4) فهرست نرخها، سندى رسمى است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایى که دادوستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می‏شود. *به موجب بند (ب) تبصره 85 قانون برنامه پنجساله دوم، مصوب 20/9/1373، و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب 30/6/1376.


ماده 2. ارکان بورس، عبارت است از: شوراى بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داورى بورس. ماده 3. شوراى بورس، از اعضاى زیر تشکیل می‏شود: (1) دادستان کل کشور یا معاون او (2) رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران یا قائم‏مقام او (3) معاون وزارت اقتصاد* (4) خزانه‏دار کل‏ (5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او** (6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او (7) رئیس اتاق بازرگانى تهران یا نماینده او*** (8) رئیس هیأت مدیره بورس‏ (9) سه نفر شخصیت مالى و اقتصادى، به پیشنهاد وزراى دارایى و اقتصاد، و تصویب هیأت وزیران، براى مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.**** (10) ریاست شوراى مزبور، به عهده رئیس کل بانک مرکزى ایران، و در غیاب او، به عهده قائم‏مقام بانک مرکزى خواهد بود. *معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى **کانون بانک‏ها در سال 1358 منحل گردیده است. ***بندهاى 6 و 7 ادغام گردیدند. ****وزارت اقتصاد و وزارت دارایى، ادغام گردیده‏اند.

ماده 4. وظایف شوراى بورس، به قرار زیر است: (1) تصویب آیین‏نامه‏ها و مقررات لازم براى اجراى این قانون‏ (2) نظارت در اجراى این قانون و آیین‏نامه‏هاى مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش‏ (3) تعیین یک نماینده اصلى و یک نماینده علیالبدل براى عضویت در هیأت داورى‏ (4) تجدیدنظر نسبت به تصمیم‏هاى هیأت مدیره، طبق ماده 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق ماده 7 این قانون‏ تبصره 1: نمایندگان شوراى بورس، که براى مدت چهار سال انتخاب میشوند، براى اجراى قوانین و مقررات نظارت میکنند و میتوانند در جلسات هیأت مدیره بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتى خود را اظهار کنند و نیز میتوانند نسبت به تصمیمات متخذه در هیأتهاى مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شوراى بورس تسلیم نمایند. تبصره 2: شوراى بورس، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگى مینماید و در صورتى که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.

ماده 5. هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتى است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها، تشکیل می‏شود. این هیأت، از اشخاص زیر تشکیل می‏گردد: (1) رئیس هیأت مدیره بورس یا قائم‏مقام او (2) قائم‏مقام رئیس کل بانک مرکزى ایران‏ (3) یک نفر کارشناس به نمایندگى کانون بانکها* (4) یک نفر کارشناس به نمایندگى اتاق بازرگانى تهران** (5) یک نفر کارشناس به نمایندگى اتاق صنایع و معادن ایران‏ (6) دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراى بورس‏ عضویت اشخاص مذکور در بندهاى (3)، (4) و (5) مستلزم تأیید شوراى بورس می‏باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم‏مقام رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران خواهد بود. *کانون بانک‏ها، به موجب قانون سال 1358، مصوب شوراى انقلاب، منحل گردید. **بندهاى 4 و 5 ادغام گردیده‏اند. تبصره: مدت مأموریت اعضاى هیأت پذیرش به استثناى اشخاص مذکور در بندهاى (1) و (2) این ماده، سه سال است. ولى در پایان سال اول، دو نفر از اعضاى مذکور در بندهاى (3)، (4)، (5) و (6) به قید قرعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می‏شوند و جانشین آنان تعیین می‏گردد. تجدید مأموریت اعضاى هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضاى هیأت پذیرش به استثناى اشخاص مذکور در بندهاى (1) و (2) نمی‏تواند بیش از دو دوره متوالى عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.

ماده 6. کلیه درخواستهاى پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، براى رسیدگى و اتخاذ تصمیم، به هیأت پذیرش تسلیم میگردد و هیأت پذیرش مکلّف است طبق مقررات آیین‏نامه مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگى و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

ماده 7. تصمیمات هیأت پذیرش، تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیره بورس، طبق آیین‏نامه، قابل تجدیدنظر در شوراى بورس خواهد بود. اشخاص ذیل میتوانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضاى تجدیدنظر نمایند: (1) ناظر شوراى بورس‏ (2) نماینده هیأت مدیره بورس‏ (3) اشخاصى که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است. تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها، بلافاصله اجرا می‏شود و تقاضاى تجدیدنظر، مانع اجراى آن نیست.

ماده 8. بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می‏شود. سازمان مزبور، داراى شخصیت حقوقى خواهد بود.

ماده 9. سازمان کارگزاران بورس، به وسیله هیأت مدیرهاى به نام هیأت مدیره بورس، اداره می‏شود که عده اعضاى آن در آیین‏نامه اجرایى معین خواهد شد. اعضاى مزبور، در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در ماده (32) این قانون، و پس از آن، از میان کارگزارانى که حداقل مدت سه سال، بلاانقطاع، به کارگزارى اشتغال داشته‏اند، انتخاب خواهند شد.

ماده 10. هیأت مدیره بورس، وظایف زیر را به عهده دارد: (1) اداره امور بورس‏ (2) نمایندگى سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع‏ (3) رسیدگى به درخواست متقاضیان کارگزارى و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل‏ (4) تنظیم و اعلان فهرست نرخ‏هاى اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه‏ (5) نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث. (6) رفع اختلاف‏هاى حرفه‏اى کارگزاران در بورس و رسیدگى و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس‏ (7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیم‏هاى انضباطى نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد میکنند، طبق آیین‏نامه مربوط. تبصره: کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزارى و اشخاصى که تقاضاى رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می‏توانند از شوراى بورس تقاضاى تجدیدنظر نمایند. ماده 11. کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می‏شوند: دسته اول: اشخاص حقیقى که طبق مقررات این قانون، به کارگزارى بورس پذیرفته می‏شوند. دسته دوم: مؤسسات مالى و اعتبارى ایرانیانى که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران قرار گرفته باشد. این مؤسسات، وظایفى را که از حیث کارگزارى به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام می‏دهند.

ماده 12. کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید داراى شرایط زیر باشند: (1) تابعیت ایران‏ (2) نداشتن پیشینه محکومیت کیفرى مؤثر (3) داشتن حسن شهرت‏ (4) داشتن لااقل بیست و پنج سال سن‏ (5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزى نزد یک یا چند کارگزار (6) گذراندن امتحان نظرى و حرفه‏اى، بر طبق آیین‏نامه‏ (7) اجازه هیأت مدیره بورس‏ نسبت به کارگزاران دسته دوم (مؤسسات مالى و اعتبارى)، فقط رعایت بندهاى (1) و (7) این ماده، لازم است، ولى نمایندگان آنها باید داراى تمام شرایط یاد شده، باشند.

ماده 13. کارگزاران باید براى جبران خسارتى که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکى از طرق ذیل، تضمین کافى نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران بسپارند:(الف) سپرده نقدى یا ضمانت بانکى بدون قید و شرط )ب( وثیقه غیرمنقول یا سهامى که مورد قبول شوراى بورس باشد. میزان تضمینى که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شوراى بورس تعیین خواهد شد.* *طبق مصوبه شوراى بورس، مورخ 11/4/1375: تا مبلغ 50 میلیارد ریال معامله (خرید و فروش) معادل 1000/1 حجم معامله و از مبلغ 50 میلیارد ریال به بالا 5000/1 حجم معامله‏هاى یک دوره یکساله و دست کم 20 میلیون ریال از هر کارگزار تضمین دریافت می‏شود.(مأخذ محاسبه تجدید در حق‏التضمین، آمار معاملات سال قبل است.)

ماده 14. هیچ کارگزارى نمی‏تواند به شغل کارگزارى بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.

ماده 15. کارگزاران دسته اول نمی‏توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، شغل دیگرى غیر از کارگزارى بورس داشته باشند.

ماده16. کارگزاران نمی‏توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:

(1) انتشار اوراق بهادار

(2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجراى حرفه ایشان باشد.

(3) تنزیل اوراق تجارى از قبیل سفته و برات‏ کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکى و پولى کشور و سایر قوانین مربوط، می‏توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.

ماده 17. هیأت داورى بورس، که به طور دایم تشکیل می‏گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشى گردد، رسیدگى می‏کند. این هیأت، از یک نفر نماینده وزارت دادگسترى، که از بین رؤساى شعب و یا مستشاران دیوان عالى کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نماینده شوراى بورس و یک نفر نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانى تهران، تشکیل می‏شود. وزیر دادگسترى، از بین قضات دیوان عالى کشور و شوراى بورس، طبق بند (3) ماده (4) و اتاق‏هاى مذکور مشترکاً هر یک، علاوه بر نماینده اصلى خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی‏البدل تعیین و معرفى می‏نمایند. عضو علی‏البدل، در صورت غیبت عضو اصلى مربوط، در هیأت داورى بورس شرکت خواهد کرد. ریاست هیأت داورى بورس، به عهده نماینده وزارت دادگسترى است.

ماده 18. در هیأت داورى بورس، رسیدگى به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین‏نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف میتوانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داورى رسانده و تقاضاى صدور رأى نمایند. هیأت داورى بورس باید فی‏المجلس به موضوع اختلاف رسیدگى و رأى خود را اعلام نماید. در صورتى که رسیدگى و اعلام رأى در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داورى باید حداکثر ظرف سه روز، رأى خود را صادر و اعلام کند. رأى این هیأت لازم الاجراست و اداره ثبت اسناد مکلّف است که طبق مقررات راجع به اجراى اسناد رسمى، آن را اجرا کند.

ماده 19. در بورس، فقط اوراق بهادارى مورد معامله قرار می‏گیرد که از طرف مؤسسات ایرانى صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد. براى پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخ‏ها، تقاضاى وزیر دارایى کافى است.

ماده 20. معاملات بورس باید در جلسات رسمى بورس، که با حضور و تحت نظارت نماینده هیأت مدیره بورس تشکیل میگردد، طبق مقررات آیین‏نامه مربوط، انجام گیرد.

ماده 21. هر کارگزارى که معامله‏هاى بورس را خارج از جلسات رسمى انجام دهد، علاوه بر محرومیت از شغل کارگزارى، به دو تا شش ماه حبس تأدیبى و پرداخت جریمه نقدى، از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده 22. کارگزار بورس، مسئول تحویل اوراقى که فروخته است و پرداخت بهاى اوراقى که خریده است، میباشد.

ماده 23. کارگزار، از لحاظ حقوقى، مسئول صحت آخرین امضاى اوراق مورد معامله خود در بورس میباشد. در صورتى که عمل کارگزار، مشمول مقررات قانون مجازات عمومى یا سایر مقررات جزایى باشد، این ماده، رافع مسئولیت جزایى او نیست.

ماده 24. کارگزاران میتوانند منفرداً یا مشترکاً، به کارگزارى اشتغال ورزند. در صورتى که مشترکاً به کارگزارى مبادرت کنند، مسئولیت آنان تضامنى خواهد بود.

ماده 25. کارگزاران براى معاملاتى که به وسیله آنان در بورس انجام میگیرد، حق‏العملى طبق آیین‏نامه مربوطه دریافت خواهند داشت و به هیچ وجه نباید از مقررات آیین‏نامه مزبور تخلف کنند.

ماده 26. کارگزار باید کلیه معامله‏ها را در حدود شرایط و در تاریخى که دستور دهنده تعیین میکند، انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند. کارگزارى که عمده شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ و نوع معامله را به دستور دهنده اطلاع ندهد، به حبس تأدیبى از دو ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.

ماده 27. هر کارگزارى که اوراق بهادار یا وجوهى را که براى انجام معامله به وى سپرده شده است، به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، عمل او خیانت در امانت محسوب میگردد.

ماده 28. کارگزاران، مکلّف به حفظ اسرار دستور دهندگان میباشند و حق افشاى دستورهاى رسیده را ندارند. در صورت تخلف، به مجازات مقرر در ماده (138) قانون مجازات عمومى محکوم خواهند گردید*. *قانون مجازات عمومى به قانون مجازات اسلامى تغییر نموده است.

ماده 29. کارگزاران مکلّف میباشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به ترتیبى که در آیین‏نامه تعیین می‏شود، تنظیم و نگهدارى نمایند و در صورت تخلف به حبس تأدیبى از دو ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدى از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده 30. اوقات کار بورس، به موجب آیین‏نامه بورس تعیین خواهد شد، هیأت مدیره میتواند با موافقت شوراى بورس، جلسات بورس را براى حداکثر پنج روز، متوقف سازد. شوراى بورس میتواند پس از استعلام نظر هیأت مدیره، جلسات بورس را براى مدت حداکثر 30 روز متوقف نماید.

ماده 31. آیین‏نامه‏هاى اجرایى این قانون را وزارت‏هاى اقتصاد و دادگسترى تهیه و به تصویب وزیران اقتصاد و دادگسترى میرسانند. پس از تشکیل شوراى بورس، هر گونه تغییر در آیین‏نامه‏ها یا تصویب آیین‏نامه‏هاى جدید، در صلاحیت شوراى مزبور خواهد بود، که با تأیید اکثریت دو سوم اعضاى شورا، قابل اجراست.

ماده 32. پس از اینکه صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزارى، به تصویب شوراى بورس رسید، اشخاص مذکور، اساس‏نامه و آیین‏نامه داخلى بورس را تنظیم و براى تصویب به شوراى بورس تسلیم خواهند کرد. شوراى بورس، پس از تأیید و تصویب اساس‏نامه و آیین‏نامه داخلى بورس، اجازه تأسیس بورس را براساس این قانون و آیین‏نامه اجرایى مربوط صادر خواهد کرد. تبصره: شوراى بورس میتواند اجراى بند (7) ماده (12) را تا تعیین هیأت مدیره بورس و همچنین اجراى بند (5) ماده مزبور را حداکثر تا سه سال از تاریخ تشکیل بورس و نیز اجراى مقررات ماده (15) را براى مدت پنج سال از تاریخ تشکیل بورس، به تعویق اندازد.

ماده 33. استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار، به طور مطلق یا همراه با کلمه‏ها یا اجزاى دیگر، از طرف اشخاص حقیقى یا حقوقى، به عنوان نام تجارى، به هر صورت و کیفیت ممنوع است. اشخاصى که عبارت "بورس اوراق بهادار" را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاى دیگر، به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند، مکلّفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمایند. متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند )الف( ماده (249) قانون مجازات عمومى محکوم خواهند شد.* *قانون مجازات عمومى به قانون مجازات اسلامى تغییر نموده است.

 نوشته شده توسط زهرا سوری 
لینک      نظرات ()      

تقدیم به روح پاک پدر که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه کنم مجموعه مقالات مدیریتی حکایت های مدیریتی (۱٠) management articles in the original language (۱٠) کاملترین جزوه نظریه و مبانی مدیریت دولتی ویژه دکتر (۸) کاملترین منبع درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن مناسب (٥) کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری (٤) جزوه ترمودینامیک پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی (٤) پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی (٤) پاور پوینت حسابداری دولتی - تحلیل مبانی نظری و قان (٤) پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکت (۳) کتاب حکمت هنر و معماری اسلامی عبدالحمید نقره کار (۳) ایدئولوژی چیست نوشته ژان بشلر توصیه شده برای مبحث (۳) پاورپوینت adhd - اختلال کمبود توجه ، بیش فعالی در (۳) training foreign language teachers by: michael j (۳) جزوه نوروسایکولوژی و سایکو فیزیولوژی neuropsycholo (۳) نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، (۳) پاورپوینت جزوه اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابور (۳) پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به (۳) جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (۳) متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر (۳) کاملترین منبع درس خط مشی گذاری عمومی برای کنکور دک (۳) جزوه خط مشی گذاری عمومی (۳) خلاصه جلد دوم کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترج (۳) عناوین مرتبط با آزاد اسلامی نراق (۳) ارائه خلاصه کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آ (۳) بررسی در خصوص حاملگی اجباری مربوط به درس حقوق بین (٢) پاورپوینت درس روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفت (٢) جزوه درس ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی دکتر ام (٢) پاورپوینت کامل کتاب آزمون سازی a course in languag (٢) پاورپوینت انگور فرنگی خاردار (٢) پاورپوینت تیره بادام هندی combretaceae (٢) پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - a (٢) جزوه درس مدیریت ارتباط با مشتری (٢) آشنایی با اساتید مدیریت (٢) جزوه درسی بازاریابی و تحقیقات بازار استاد نادر سید (٢) خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی، مقاله یوجی (٢) جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری دانشگا (٢) جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آز (٢) حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان (٢) پایان نامه سیستم های مانیتورینگ و اسکادا (٢) کتاب رولند کریستین‌سن(plane answers to complex que (٢) جزوه درسی پزشکی قانونی برگرفته از تدریس استاد روحی (٢) خلاصه کتاب سازمان: سیستم عقلایی ، طبیعی و باز ریچا (٢) گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1( فرآیند ذوب شدن ) (٢) خلاصه (جزوه) نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری (٢) جزوه درس کارآفرینی استاد صدیق پور در 6 فصل + پاورپ (٢) جزوه درس حقوق بین الملل ارتباطات (٢) خلاصه کامل کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نوی (٢) کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید ع (٢) کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل (٢) ترجمه تعدادی از داستانهای کتاب oral reproduction o (٢) خلاصه کامل کتاب بازارشناسی و مسائل بازاریابی (٢) خلاصه کتاب تئوری های مدیریت دکتر نیاز آذری (٢) جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 (٢) ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا (٢) جزوه روانشناسی کودکان استثنایی (٢) پاورپوینت مبحث اختلال نوشتن درس اختلالات یادگیری (٢) پاورپوینت جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلام (٢) جزوه ازمایشگاه فیزیولوژی (٢) جزوه آناتومی استاد مربوطی (٢) کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - م (٢) حل المسائل کتاب سیگنال ها و سیستم ها (٢) پاورپوینت کلاس متره و برآورد استاد محسنی (٢) جامعه شناسی سازمان ها (۱) جزوه درس پایگاه داده پیشرفته (۱) جزوه مبانی ژنتیک مولکولی خانم دکتر بابایی (۱) کتاب تئوری حسابداری هندریکسون جلد اول1- از دکتر عل (۱) پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی؛ علمی و فرهنگی س (۱) سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی erp (۱) بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند (۱) جزوه ریاضیات کاربردی سطح دکتری (۱) پاورپوینت تصمیم گیری گروهی (۱) حل التمرین کتاب آنالیز والتر رودین (۱) حل المسائل پژوهش عملیاتی ( تحقیق در عملیات ) (۱) جزوه درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی (۱) جزوه باکتری شناسی دکتر آریان (۱) کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو + حل المسائل (۱) research perspectives on english for academic purp (۱) مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالی (۱) پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگ (۱) دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد اول میرعشقی (۱) جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام (تشکیل خانواده (۱) کتاب کاربرد زمین آمار در علوم محیطی (۱) مقاله علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریدارا (۱) بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در مقایس (۱) پایان نامه نتایج بررسی میزان باکتری و قارچ و pm در (۱) تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار (۱) پاورپوینت td abc هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگر (۱) پاورپوینت کشاورزی پایدار (۱) جزوه درسی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر با (۱) جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محمدی (۱) نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های (۱) پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت (۱) پاورپوینت فصل نهم (برنامه ریزی مالی کوتاه مدت) از (۱) جزوه زلزله ارشد - گرایش سازه و زلزله (۱) جزوه تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی (۱) پاورپوینت تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی (۱) پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت (۱) پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمو (۱) پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2 (۱) خلاصه کامل کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی اروپا تالیف ج (۱) پایان نامه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فش (۱) پایان نامه شکل پذیری اعضای ساخته شده از فولاد پر م (۱) پایان نامه موزه مردم شناسی (۱) کتاب احتمال شلدون راس و حل‌ التمرین آن تماما به زب (۱) پاورپوینت کامل کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری ن (۱) خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم (۱) پاورپوینت باورهای معرفت شناسی در آموزش و پرورش (۱) پاورپوینت نظریه خودتنظیمی از دیدگاه پال آرپنتریچ (۱) ارمغان ضماد 18 گانه (ضامن سلامتی) (۱) خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور تألیف کاپلان و نور (۱) تست های فصل 1 تا 7 سارافینو ویژه کنکور دکتری روانش (۱) پاورپوینت نظام جبران خدمت- خلاصه فصل دوم مدیریت اس (۱) پاورپوینت طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه ها (۱) جزوه کامل نقشه برداری مهندسی (۱) پاورپوینت کتاب اصول مدیریت دکتر رضائیان (۱) جزوه دست نویس فیزیک هالیدی (۱) مقاله در خصوص حاملگی اجباری مربوط به درس حقوق بین (۱) پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم زیر آب (۱) ایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کا (۱) خلاصه مبحث مدیریت ناب در آموزش عالی مربوط به درس ت (۱) خلاصه جلد اول کتاب مدیریت مالی نوین استفان راس ترج (۱) پاورپوینت حسابداری دولتی (۱) جزوه ارائه شده آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی (۱) جزوه اصول و مفاهیم رمزنگاری استاد سرکارخانم نساء پ (۱) پروژه رگرسیون چند متغیره و تحلیل های آن در نرم افز (۱) جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل مسائل درس اقتصاد مدی (۱) کتاب نظریه های شخصیت تالیف شولتز ویراست هشتم به زب (۱) پاورپوینت کتاب حسابداری میانه 1 (۱) پاورپوینت کتاب اقتصاد مدیریت دکتر روزبهان (۱) پاورپوینت درس ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری (۱) خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیع (۱) جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (۱) جزوه بیماری شناسی گیاهی (۱) پاورپوینت کامل مکاتب فلسفی و آراء تربیتی (۱) پذیرش آگهی تبلیغاتی شما در مجموعه سایت های ( شهاب (۱) جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی – دانشگاه آز (۱) دانلود کتاب نایاب المراجعات (۱) مبانی تکمله المنهاج- جلد اول و دوم مبانی تکمله الم (۱) مقالات درس بررسی موارد خاص ارشد حسابداری (۱) جزوه اقتصاد کلان (۱) نسخه فارسی و انگلیسی کتاب داده کاوی با r (۱) جزوه درس تکنولوژی و توسعه ارشد مدیریت تکنولوژی (۱) جزوه برنامه ریزی سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی مربوط (۱) پایان نامه اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام (۱) دانلود فایل ورد word استفاده از شبکه عصبی مصنوعی م (۱) شبیه سازی اینورتر رزونانس در سیمولینک نرم افزار مت (۱) پاورپوینت درس شیمی معدنی 1 - inorganic chemistry (۱) پاورپوینت زمین شناسی و سازه های مهندسی (۱) پاورپوینت زمین شناسی پزشکی (۱) پاورپوینت بررسی بارش (۱) پاورپوینت زمین شناسی ساختاری (۱) کد متلب خوشه بندی اطلاعات با استفاده از الگوریتم p (۱) ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های itil بر مبنای نق (۱) پاورپوینت مدل سرآمدی کیفیت اروپا (۱) دانلود کتاب الأعمال العشریة الکاملة از فدوی طوقان (۱) مجموعه کتاب‌های «تاریخ الادب العربی» شو (۱) اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و (۱) دریافت پیام های دیگران در گوشی شما (۱) کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم (۱) تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره (۱) افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (۱) دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی (۱) بررسی تأثیر دگرگونی های فضایی شهر تهران بر بروز تخ (۱) مجموعه پاورپوینت درس حسابداری مدیریت سطح دکتری (۱) جزوه تجارت الکترونیک استاد مددی نیا (۱) پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری (۱) پاورپوینت مهندسی روشنایی در محیط کار (۱) پاورپوینت معرفی و تاریخچه شرکت هپکو (۱) پاورپوینت شناخت cmms (۱) پاورپوینت شناخت رفتاری شتر (۱) پاورپوینت مقدمه ای بر رشد جنسی (۱) پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف (۱) رپورتاژ آگهی (۱) آشنایی با پروفسور سید محمد اعرابی (۱) خلاقیت در مدیریت در گرو چیست؟ (۱) برند رهبری-(brand leadership) (۱) سامانه‌ی مدیریت در تئوری آشوب (۱) آشنایی با پروفسور حسین رحمان سرشت (۱) مشهورترین مدیران ایرانی در دنیا (۱) دانلود فیلم میزگرد تخصصی چالشهای مدیریت دولتی (۱) جزوه درس روش‌شناسی در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (۱) پاورپوینت تحلیل پارادایم های برنامه ریزی فناوری اط (۱) گزارش کارآموزی مراحل اجرای ساختمان های سنتی با مصا (۱) جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم دکتر امیر دب (۱) پاورپوینت ترجمه ی سرمایه فکری و مدیریت دانش - ارشد (۱) ارائه های درس اقتصاد دکتری مدیریت آموزشی (۱) نقش مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی (۱) پول سازی در قرن 21 (۱) تاریخچه پارت ها در ایران (۱) پاورپوینت crm و نقش آن در بازاریابی اینترنتی (۱) توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی (۱) پاورپوینت حسابداری رفتاری (۱) پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر (۱) پایان نامه ارزیابی نظام توسعه کاربردی شهر آمل با ا (۱) ارتباط غیرکلامی (۱) تنخواه چیست (۱) شناسایی روش لایفو و فایفو و روش ارزش ویژه (۱) منظور از حسابداری صنعتی (۱) آزمون های آماری (۱) طرح ریزی بر مبنای « مکان- تراز» (۱) نمایش تبدیل (۱) مدیریت ریسک: رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازم (۱) مدیریت منابع انسانی (hrm) (۱) رائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت د (۱) مروری بر مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها (۱) عکس و کاریکاتور مدیریتی (۱) خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها (۱) جزوه شبیه سازی (۱) مدلهای dea برای تخمین خروجی و بهبود کارائی داده ها (۱) کاربرد برنامه ریزی خطی فازی در یافتن مسیر بحرانی پ (۱) نگهداری و اداره اطلاعات محرمانه (۱) کلیات مدیریت مالی (۱) مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد شایستگی (۱) زندگی نامه چهره های مدیریتی (۱) نظریه های x و y (۱) ساختارهای متوازن : طراحی سازمان برای رشد مناسب (۱) احتیاجات و معیارهای سیستم مدیریت کیفیت tl9000 tl90 (۱) دوره های آموزشی مدیریت (713) (۱) خود ارزیابی ها (۱) چابکی راهبرد بقاء و موفقیت (۱) لیست وبلاگ های مدیریتی دانشجویان ایران (۱) پاورپوینت کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی تالیف دکت (۱) پاورپوینت و سوالهای درس مهندسی اینترنت (۱) فایل ارائه شده درس مدیریت طرح های توسعه - مبحث ساخ (۱) فایل ارائه شده درس مدیریت طرح های توسعه - مبحث مدی (۱) جزوه درس پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی - فصل (۱) جزوه فرآیند برنامه ریزی بین الملل international pl (۱) پاورپوینت مفاهیم هوازدگی (۱) نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیری (۱) طراحی مدل تعیین عیوب بحرانی محصول با بهره گیری از (۱) نهاد و نهاد گرایی (۱) لغات تخصصی آزمون معامله گری بورس کالا (۱) دانلود نسخه اصلی کتاب بازاریابی ۳ (۱) دانلود بیش از 100 مقاله ارائه شده در کنفرانس های ب (۱) shareholder value added and traditional performanc (۱) نگرش سیستم ها: (۱) نظریه اقتضایی (۱) دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب (وی (۱) پاورپوینت غش در معامله (۱) پاورپوینت بازاریابی سوهان قم (۱) پذیرش آگهی تبلیغاتی (۱) بک لینک ارزان (۱) درج لینک شما (۱) روانشناسی ژنتیک دکتر محمود منصور (۱) ایجاد یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود (۱) پاورپوینت خط مشی گذاری عمومی و دولتی دکتر کرم اله (۱) پاورپوینت ژئومرفولوژی ایران برا اساس کتاب دکتر جمش (۱) خلاصه کتاب سنجش و اندازه گیری تألیف دکتر علی اکبر (۱) شرح الفیة ابن معط جلد اول (۱) شرح الفیة ابن معط جلد دوم (۱) دانلود کتاب "السخریة فی الشعر فی العصر الممل (۱) 10 گام برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱) بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی (۱) ارتباط رفتار شهروندی سازماندهی شده با هوش احساسی (۱) آموزش ساخت پرسشنامه اینترنتی (۱) دیکشنری منابع انسانی (7000 لغت) (۱) کتاب های آموزش انگلیسی (۱) مرکز دانلود کتب مدیریتی (۱) دانلود رایگان کتاب الکترونیک آموزش هفت مهارت icdl (۱) دانلود کتب آموزش نرم افزار مایکروسافت آفیس 2007 (۱) آلبوم عکس دانشگاه آزاد اسلامی نراق (۱) مقالات مرتبط با دروس مدیریت (۱) دانلود سوالات دکتری 92 رشته مدیریت (۱) بررسی مهمترین نظریه های مدیریت (۱) ویژگی های مدیران کارآمد (۱) حقوق اساسی سازمانهای دولتی (۱) گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 (۱) تکنیک مهندسی مجدد و روش های آن (۱) مدیران و کنترل مذاکرات ناموفق (۱) فرایندهای استراتژیک در سازمانهای هولدینگ (۱) اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و (۱) بی انگیزگی کارکنان خود را متوقف کنید (۱) *تقویم انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 93 – 92* (۱) پایگاههای علمی (۱) آلبوم عکس صادقی (۱) دانلود پایان نامه های لاتین کارشناسی ارشد و دکتری (۱) ساختارهای جدید سازمان و مدیریت فرایند (۱) تحلیل واریانس چند متغیری manova (۱) گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و (۱) رازهای تعالی سازمانی (۱) بالندگی سازمانی و شاخصهای سنجش آن (۱) مدل بلوغ مدیریت استعداد (۱) دامنه شمول قانون کار (بررسی فصل 1 و 2 قانون کار) (۱) کاربرد نمودار علت و معلول (۱) عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان (۱) مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی (۱) معرفی کتابهای غیر درسی مدیریت (۱) مدیریت ریسک (۱) تورم (۱) مدیریت دانش (۱) مهارت های ارتباطی (۱) برنامه ریزی (۱) تولید ناب (۱) الگوریتم ژنتیک (۱) تحلیل سیستم (۱) b (۱) بهره وری (۱) رفتار شناسی (۱) دعوت به همکاری (۱) تبادل لینک (۱) of (۱) طرح تحول اقتصادی (۱) مدیریت مصرف (۱) آشنایی با نظام «پنج اس» (۱) دیدگاههای پژوهشی در مدیریت دیجیتال (۱) تفاوت رهبری و مدیریت (۱) روش پژوهش تئوری پایه در ایجاد و آزمایش تئوری tqm (۱) کاربرد روانشناسی در اقتصاد و مدیریت (۱) بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمان (۱) دولت الکترونیک و روند آن در ایران (۱) پارادایم های مدیریت برتر در هزاره سوم (۱) فلسفه مدیریتی (۱) علل بروز بی تفاوتی در کارکنان و روشهای مقابله (۱) تحول اداری (۱) تحلیل جهانشمولی و انتقال پذیری نظریه های مدیریت (۱) شناخت مبانی مدیریت تغییر (۱) تعارض سازمانی / تعریف تعارض سازمانی / مبانی تعارض (۱) مدیریت مشارکتی در سازمان ها (۱) اضافه کاری و اثرات مخرب آن در سازمانها (۱) بررسى ریشه‌هاى تورم درمرکز پژوهش‌هاى مجلس (۱) زنان مدیران موفق یا مشاوران مجرب (۱) جایگاه ارزشها در تئوریهای مدیریت (۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱) توسعه پایدار روستایی؛شرط مهمی برای توسعه یافتگی : (۱) اثر شلاقی در زنجیره تامین (۱) حذف سه صفر از پول ملی (۱) هزینه یابی بر مبنای فعالیت (۱) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار (۱) جایگاه مشاوران در اجرای مدیریت دانایی (۱) ویژگی های سازمان های الکترونیکی (۱) هیات مدیره موثر (۱) مدیریت از نقطه صفر (۱) توانمندسازی منابع انسانی (۱) پرسش رایجترین مهارت در روابط بین فردی (۱) سازمان مشتری مدار (۱) افزایش قابلیتهای شبکه زنجیره عرضه (۱) ارتباطات سازمانی (۱) مدیریت رفتار سیاسی در سازمان (۱) مهارت های مدیریتی (۱) مدیریت و تفویض اختیار (۱) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (۱) مدیریت دانش و سازمان های آموزشی (۱) مدیریت تعارض (۱) سرمایه اجتماعی چیست؟ (۱) اهمیت آموزش های ضمن خدمت در سازمان ها (۱) تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فساد مالی (۱) knowledge management (۱) جلوتر از زمان حرکت کنید (۱) لطیفه های مدیریتی (۱) پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات (۱) دانلود فایل های دانشگاهی (۱) کتاب کامل اصول بیوشیمی لنینجر - جلد اول (۱) جزوه متون فقه (فقه 5) شهید ثانی بحث وصیت،ارث (۱) جزوه معادلات دیفرانسیل -مرشدی (۱) پاورپوینت تست آلتراسونیک (a (۱) c-scan) (۱) کتاب نظریه صف مدرس یزدی به همراه حل المسائل (۱) تحلیل محیط داخلی و بین المللی دکتر فخر الدین معروف (۱) پاورپوینت آشنایی با انکودرها (۱) حل المسائل کتاب تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزا (۱) پاورپوینت معرفی استارت آپ ها (۱) نظریه رشد شناختی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر (۱) پاور پوینت حسابداری دولتی - ضرورت تدوین استاندارده (۱) تحلیل محیط داخلی و بین الملل دکتر رودینی (۱) پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلام (۱) جزوه کلاسی اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور - خلا (۱) روابط و پیوندهای روستایی – شهری در ایران دکتر عباس (۱) انواع روشهای تنش زدایی و اندازه گیری تنشهای پسماند (۱) دانلود پایان نامه کامل و جامع اینورتر (۱) مدیریت اسلامی و الگوهای آن ویژه دکتری (۱) خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون - مدیریت (۱) جزوه زبان آمادگی آزمون ept دانشگاه آزاد اسلامی + ن (۱) متن کامل کتاب زبان انگلیسی dsm-5 (۱) کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی (۱) پاورپوینت حسابداری در شرایط ایده آل - فصل دوم تئور (۱) جزوه دست نویس طراحی راکتور از مباحث کلاس مناسب دان (۱) جزوه موازنه جرم و انرژی (۱) مقاله با موضوع اسکرام مناسب درس حسابداری مدیریت دک (۱) پاورپوینت های کارگاه رساله نویسی - به زبان اصلی (۱) پاورپوینت تولید چابک مناسب درس حسابداری مدیریت دکت (۱) خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان (۱) پاورپوینت برای درس تئوری حسابداری با موضوع مدیریت (۱) پاورپوینت جزوه زیست جانوری (۱) پاورپوینت کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویس (۱) جزوه دست نویس طراحی راکتور پیشرفته (۱) جزوه درس تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی (cai) (۱) پاورپوینت درس سیستم عامل دکتر ناصر آیت (۱) پاورپوینت مبحث تجزیه وتحلیل تعارض(تئوری بازی ها) (۱) جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور (۱)
12127228351006180032.jpg