جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم دکتر امیر دبیري مهر

جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم

دکتر امیر دبیري مهر

به تعداد 60 صفحه pdf

براي دانشجویا ن کارشناسی ارشد علوم سیاسی

منبع این درس کتاب فیلسوفان سیاسی قرن بیستم نوشته مایکل لسناف است و مترجم ان خشایار دیهیمی

است که درانتشارات ماهی منتشر شده است .

 

جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم دکتر امیر دبیري مهر


/ 0 نظر / 26 بازدید