چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی

چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی

به تعداد 8 صفحه قابل ویرایش ورد

مناسب دانشجویان گروه پزشکی

 

فارماکولوژی

اجزا یک شناسنامه دارویی

 مورد مصرف و منع مصرف 

چهار منشاء عمده مشتق داروهای طبی

تقسیم بندی داروها بر اساس گروههای خطر

تقسیمات دستگاه عصبی

اشکال دارویی

اثرات تداخلی گیرنده-دارو

لیست داروهای پیش بیمارستانی 

بصورت جدول

نام دارو

عملکرد دارو

موارد مصرف

عوارض جانبی

موارد منع مصرف


چک لیست آموزشی داروهای پیش بیمارستانی/ 0 نظر / 39 بازدید