چالشهای مدیریت منابع انسانی / The Challenges of Human Resource Management

تألیف: دکتر آلوین چن

استاد : دکتر احمد ورزشکار

مترجمین: منصوره اسماعیلی و  میترا موسی دوآبی

مقدمه:

نقش مدیر منابع انسانی با تغییر در محیط رقابتی بازار در حال تکامل است و درک اینکه مدیریت منابع انسانی بایستی نقشی استراتژیک تر در موفقیت سازمان بازی کند. سازمانهایی که تأکیدشان بر جذب و حفظ استعدادها نمی باشد خودشان را در پیامدهای نگران کننده خواهند یافت ، هنگامی که رقبایشان ممکن است در کار استراتژیکی منابع انسانی شان بهتر از آنها عمل کنند .
با افزایش در رقابت ، از لحاظ محلی و جهانی ، سازمانها برای موفقیت بایستی انعطاف پذیرتر، فعال تر ، قابل تغییر و مشتری مدار شوند. و در طی این تغییر در محیط ، حرفه منابع انسانی بایستی تکامل یابد تا شریکی استراتژیک ، حامی یا مبلغ کارمند ، مشاور تغییر در سازمان شود. به منظور موفقیت ، منابع انسانی بایستی حرفه ای شود که نقش هدایت کننده با درکی کامل از نقش بزرگ سازمان داشته باشد و قادر باشد بر تصمیمات و سیاست های اصلی اثر بگذارد . در کل ، تمرکز مدیر منابع انسانی امروز بر حفظ کارکنان استراتژیک و توسعه استعداد ها می باشد . حرفه ای های منابع انسانی ، مربی ، مشاور ، معلم و برنامه ریز خواهند شد تا اعضای سازمان و وفاداریشان را ترغیب کنند. همچنین مدیر منابع انسانی برای ارزش ها ، اصول اخلاقی ، عقاید و معنویت در سازمانها یشان تبلیغ خواهد کرد و می جنگد .
این مقاله تأکید خواهد کرد بر این که چگونه مدیر منابع انسانی با چالشهای متفاوت محیط کار مواجه خواهد شد و چگونه کارکنان را از طریق تسهیم دستاورد اطلاعات اجرایی از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل منابع انسانی شان برانگیخته می سازد .

نتیجه : 

نقش مدیر منابع انسانی بایستی شبیه به نیاز های تغییر سازمان باشد سازمان موفق انعطاف پذیرتر ، فعال تر ، و سریع در تغییر جهت و مشتری مدار می شود. در این محیط ، حرفه ای های منابع انسانی بایستی یاد بگیرند که چگونه به طور موثر از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و کنترل منابع انسانی را مدیریت کنند. واز ظهور روندهایی در آموزش و توسعه کارکنان آگاه باشد .

/ 0 نظر / 4 بازدید