هیات مدیره موثر

فرصتهایارزشآفرینیدرحالجابهجاییازمدیریتداراییهایمشهودبهمدیریتاستراتژیهایدانشپایهایاستکههدفآنهابهکارگیریداراییهاینامشهودیکسازماناست.
مطالعاتدرموردشرکتهاییکهروشکارتامتیازدهیمتوازن (یکیازمدلهایتسریاهدافواستراتژیهادرتمامیسطوحسازمان) راباموفقیتبهکاربستهاند،مانندشرکتنفتموبیل،شرکتکاناداایتیاندتی CANADA AT & T دانشگاهسندیهگوکالیفرنیاو... نشاندهندهءیکالگویمشخصویکساندرنیلبهتمرکزوهمسوییاستراتژیکاست. اگرچههریکازاینسازمانهابهاینچالشبهطرقمتفاوت،آهنگمتفاوتوتوالیمتفاوتبرخوردکردهاند،ولیپنجاصلیکساندرهمهءآن

/ 0 نظر / 4 بازدید