طرح تحول اقتصادی

طرح تحول بزرگ اقتصادی ، موضوعی است که مورد بحث محافل اقتصادی شده ، که در این جا اقتصاددانان مثل همه گروه ها به 3 دسته مخالف ، موافق ، و ناظر تقسیم می شوند . در جلسه ای که رئیس جمهور با 100 اقتصادانان داشت بیشتر دسته موافق بودند ، البته در این میان می توان به معاون وزیر اقتصاد و دارایی دوره آقای خاتمی به عنوان یکی از مخالفان اشاره کرد.

ولی نکته جالب این است که هیچ کدام از 50 نفر از اساتید دانشگاه که نامه سرگشاده به ریئس جمهور نوشته بودند در جلسه آن روز حضور نداشتند!!!! بالاخره در این جلسه در طی 2-3 ساعت !!! این طرح تحول اقتصادی بیان شد.متاسفانه در نظرسنجی های به عمل امده امار مخالفان این طرح بیش از موافقان هستند.با توجه به آمار مندرج نرخ نقدینگی نسبت به سال 84 (سال آغاز کار دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد) 2 برابر گردیده و یکی از شاخص های مهم در افزایش تورم بوده 20 درصدی بیان شده است. در این طرح تحول اقتصادی هدف اصلی هدف مند کردن یارانه ها و نقدی کردن آن است. که با پیش بینی های صورت گرفته حدود 92 میلیارد دیگر به جامعه تزریق میشود. که این خود تورمی بیش از 40 درصد را به دنبال دارد.و همان طور که می دانیم تورم با افزایش نقدینگی رابطه مستقیم دارد.(با پیش بینی صندوق بیل المللی پول تورم ایران در سال پایان سال 87 بیش از 25 درصد است)

هرچند که وجود یارانه در کشور خیلی به نفع اقتصاد کشور ها نیست ولی برای کشور های در حال توسعه و کشوری با اقتصاد بیمار می تواند راه درمان موقتی باشد.به گفته عده ای از اقتصاد دانان حذف یارانه سوخت و انرژی خود ضربه سنگینی به اقشار کم درامد و به جامعه وارد می کند. باید توجه داشت که ایران دچار رکود تورمی است ، یعنی با افزایش تورم مطمئنا افزایش بیکاری و عدم تولید و بهره وری خواهیم داشت ، که پاسخ گویی تقاضای روزافزون جامعه نخواهد بود.و مطمئنا افزایش تقاضا و عدم عرضه به ضرر هر جامعه و هر بخش از تولید است.(همان طور که در بخش مسکن مشاهده می کنیم افزایش تقاضا و  عرضه نامناسب باعث این گرانی شده است؛ البته از بیماری هلندی نمی توان غافل بود).

هر کشوری باید دوای مخصوص به خود را مصرف کند. ما نیاید بر اساس درمان های کشورهای پیشرفته برای کشور خود اقدام کنیم.در این برهه از زمان یارانه ها می تواند مرهمی مناسب برای بهبودی و کنترل قیمت باشد. حتی در اینجا اقتصادانان به افزایش ,واردات نیز تاکید دارند..

طرح تحول اقتصادی طرح بلند مدتی است و به گفته رئیس جمهور محترم حدود 3 سال زمان برای اجرای دقیق این طرح نیاز است. البته طرح های بلند مدت مفید تر از طرح های کوتاه مدت است ، ولی در اینجا میتوان این طرح را بیشتر تبلیغ برای انتخابات دوره بعد دانست. به گفته اکثر اقتصاددانان این طرح خیلی عملی نمی تواند باشد و بیشتر جنبه تبلیغات دارد.

البته من امیدوارم که واقعا این طور نیاشد ولی به نتایج بلند مدت آن خوش بین نیستم.....

منتظر نظرات شما در مورد طرح تحول اقتصادی هستیم.

                                                                     صندوق ارتباطات

/ 0 نظر / 4 بازدید