جزوء ارتباط میکروب با میزبان و فلور طبیعی

جزوء ارتباط میکروب با میزبان و فلور طبیعی

به تعداد 18 اسلاید که pdf شده

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان و همچنین جمع بندی . مر.ر سریع ایام امتحانات

 

رابطه میکروبها با یکدیگر

مکانهای طبیعیمیرو ارگانیسم ها

normal florae

 

جزوء ارتباط میکروب با میزبان و فلور طبیعی

/ 0 نظر / 33 بازدید