کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید علی اکبر احمدی -دکتر مینو سلسله

کتاب تحلیل رفتار سازمانی

رویکرد انتقادی

تالیف:دکتر سید علی اکبر احمدی - دکتر مینو سلسله

  به تعداد 226 صفحه pdf

 

فهرست مطالب

فصل اول: رفتار سازمانی چیست؟
فصل دوم : کار برای افراد مختلف چه معنایی دارد؟
فصل سوم: مدیران میانی چه کاری انجام می دهند؟
فصل چهارم: معانی کار
فصل پنجم: عقلائی گرایی و عقلانیت
فصل ششم: عقلانیت گرایی و عقلانیت مک دونالد
فصل هفتم: تفویض اختیار کردن
فصل هشتم : مفهوم رهبری سازمانی
فصل نهم: انگیزش
فصل دهم : پویایی گروهی و کار تیمی
فصل یازدهم : تعارض در سازمانها
فصل دوازدهم: استرس
فصل سیزدهم: تاثیر شکلهای جایگزین سازمانی بر رفتار سازمانی
فصل چهاردهم دیدگاهی از بیرون: جنسیت، عواطف، انحرافات و احساسات
فصل پانزدهم: انحرافات سازمانی
فصل شانزدهم: کنترل و فرهنگ سازمانی
فصل هفدهم: قدرت، نظارت و مقاومت
فصل هجدهم: بیکاری و تغییر مفهوم و زمان کار 

 

کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید علی اکبر احمدی -دکتر مینو سلسله

/ 0 نظر / 33 بازدید