نوآوری سازمانی بعنوان بخشی از مدیریت دانش / Organisational innovation as part o

124KMOR

file pdf english نوآوری سازمانی بعنوان بخشی از مدیریت دانش

Organisational innovation as part of knowledge management

خلاصه

هدف این تحقیق توزیع دیدگاهی در مورد عملکرد اقتصادی می باشد، مانند: تعامل بین هنجارهای خاص در کارخانه، دانش پایۀ کارخانه و نوآوری.سوالاتی که تلاش در سایه افکندن بر این مقاله دارند عبارتند از: ارتباط بین هنجارهای خاص در کارخانه، دانش پایۀ کارخانه و نوآوری کدامها هستند؟ما در مورد هنجارهای خاص کارخانه، توسعۀ دانش و استراتژی های نوآوری که ارتباط نزدیکی دارند، به منظور ارتقاء مزیت های رقابتی در سطح کارخانه، بحث خواهیم کرد. ما مدلی را در این ارتباط ارائه و در مورد آن بحث خواهیم نمود. در انتهای مقاله، ما این مدل را یکپارچه نموده و سیاستگذاری های عملکردی را توسعه خواهیم داد. ما هنجارهای خاص کارخانه را در پرتو نمونه برداری های تئوری مشاهده خواهیم کرد. این تئوری است که در زمان ارزیابی اهمیت توسعۀ دانش و نوآوری مورد استفاده قرار خواهیم داد.نظریۀ عمدۀ این مقاله این است که ظرفیتهای کارخانه در ابتدا در مورد اساس هنجارهای اجتماعی و ارزشهایی که قبلاً در ارتباطات اجتماعی کارخانه موجود بوده اند، می باشد. این مورد به نوبۀ خود بر چگونگی توسعۀ کارخانه و کاربرد دانش پایه، تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین، بر استراتژی های نوآوری کارخانه نیز تاثیر خواهد داشت.

برای دریافت متن ترجمه مقاله فوق می توانید آن را در فرم درخواست مطرح فرمایید.

 

Summary


The purpose of this study is the distribution point of view about economic performance, such as the interaction between certain norms in the factory, knowledge and innovation based companies. Questions in the shadow of this paper are: the relationship between specific norms in the factory, basic knowledge of plant What innovations are we certain norms in factories, development and innovation strategies that are closely related, to enhance competitive advantage in the factory, we will discuss. Our model presented in this communication and will talk about it. In the paper, we integrate these models and will develop functional policy. Specific norms in our factory, we will see the light of sampling theory.These cases turn on how plant development and application of basic knowledge, will influence, therefore, the plant will affect innovation

strategies
The above article can translate text to get it out in the application form

 

/ 0 نظر / 4 بازدید