تحقیقات ژنتیک برای حل مسائل طرح ریزی

چکیده:

مکان ساختمان ، شاخه ارتباطات را ارائه می دهد که همیشه نیازمند یک محدوده و یک رویکرد چند معیاری است تامسائل مربوط به طرح ریزی و مکان (site) را حل کند. هدف طرح ریزی بر مبنای "مکان – تراز" واحدهای صنعتی این است که مساحت ها و مکان های مناسب را به واحدهای صنعتی با "مکانی موقت و سازگار با تراز" تخصیص دهد. مانند انبارها ، اداره ها ، کارگاه ها و کارخانه های گروهی. و این یکی ازمهم ترین بخش های طرح ریزی و طراحی مکانی است. اندازه واحد های موقت خواسته شده نا معلوم است و ممکن است تغییر کند (ویژگی پروژه). طرح ریزی واحد ها ، عامل مؤثری بر زمان تولید و هزینه پروژه ها است. در این مقاله مسئله طرح ریزی بر مبنای «مکان ساختمان- تراز» واحدها در قالب تخصیص مجموعه واحدهای از پیش تعیین شده به مجموع مکانهای از پیش تعیین شده توصیف می شوند و تا زمانی پیش می رود که نیازها و الزامات طرح ریزی را فراهم آورد. سیستم الگوریتم ژنتیک مدلی محاسباتی ، از تئوری تکامل داروینی است که برای حل مسائل مربوط به طرح ریزی واحدهای صنعتی به کارگرفته شده است. مطالعه ی این مدل ارائه شده ، تا بازدهی الگوریتم ژنتیک درحل مشکلات طرح ریزی بر مبنای «مکان ساختمان- تراز» واحدها را ترسیم کند.

تحقیقات ژنتیکی برای حل مسائل طرح ریزی" نا مساوی- سطح " بر مبنای  "مکان ساختنمان- تراز" واحدهای صنعتی    (این مقاله ۱۰ صفحه pdf و با حجم ۵۵۹ کیلوبایت می باشد)

/ 0 نظر / 4 بازدید