پست های ارسال شده در آبان سال 1387

هیات مدیره موثر

فرصت‌هایارزش‌آفرینیدرحالجابه‌جاییازمدیریتدارایی‌هایمشهودبهمدیریتاستراتژی‌هایدانشپایه‌ایاستکههدفآن‌هابهکارگیریدارایی‌هاینامشهودیکسازماناست. مطالعاتدرموردشرکت‌هاییکهروشکارتامتیازدهیمتوازن (یکیازمدل‌هایتسریاهدافواستراتژی‌هادرتمامیسطوحسازمان) راباموفقیتبهکاربسته‌اند،مانندشرکتنفتموبیل،شرکتکاناداای‌تیاندتی CANADA AT & T دانشگاهسن‌دیهگوکالیفرنیاو... نشان‌دهندهءیکالگویمشخصویکساندرنیلبهتمرکزوهمسوییاستراتژیکاست. اگرچههریکازاینسازمان‌هابهاینچالشبهطرقمتفاوت،آهنگمتفاوتوتوالیمتفاوتبرخوردکرده‌اند،ولیپنجاصلیکساندرهمهءآن‌ ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید