پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

*تقویم انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 93 – 92*

*تقویم انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 93 – 92*   کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 16/6/92 مدیریت بازرگانی 17/6/92 کلیه رشته ها ی کارشناسی ارشد 18/6/92 کارشناسی حقوق وعلوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

پایگاههای علمی

پایگاه های علمی نشریات دانشگاه امام صادق http://mag.isu.ac.ir   American Library Association http://www.ala.org   elsevier http://www.elsevier.com   alliedacademies http://www.alliedacademies.org/Public/Default.aspx   oclc http://www.oclc.org/support/documentation/firstsearch/databases/dbdetails/   atypon-link http://www.atypon-link.com   ebscohost http://www.ebscohost.com   interscience http://www3.interscience.wiley.com/browse/?subject=BUSI   Integrated Digital Library http://www.iingroups.com   ScienceDirect http://www.sciencedirect.com   irandoc www.irandoc.ac.ir  
/ 0 نظر / 25 بازدید