کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی

کتاب : رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی


تالیف : دکتر مجید محمود علیلو، محمد امین شریفی


صفحه : 111


به همراه : 2 کتاب زبان انگلیسی در همین زمینه


Dialectical Behaviour

Therapy

Distinctive Features


Dialectical Behavior Therapy

in Clinical Practice


کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی


/ 0 نظر / 38 بازدید