جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان-علم و صنعت

جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان-علم و صنعت

به تعداد 81 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریع آمادگی امتحانات

شامل مباحث زیر می باشد.

کاتاگوریها

فانکتورها 1 (تابعگونها)

ضرب و همضرب

تبدیلات طبیعی

نظریه ی مدولها

همومورفیسمها (تبدیلات خطی)

زیر مدولها

حاصل جمع و حاصل جمع مستقیم

مدولهای خارج قسمتی

مدولهای آزاد

ضرب تانسوری

مدولهای پروژکتیو (تصویری) و انژکتیو (یکبه یک)

مدولهای نوتری و آرتینی

لمِ زورن و کاربرُد

ایدهآلهای اول و اولیه

 

جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان-علم و صنعت

/ 0 نظر / 43 بازدید