طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور

طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور، نخستین گام در جهت تحقق هدفمند کردن و توزیع مستقیم یارانه ها به اقشار مختلف مردم است.
پرسشنامه های این طرح از روز سه شنبه 01/05/1387 به طور رایگان از طریق مطبوعات، دفاتر پستی سراسر کشور و درگاه ملی آمار ایران قابل دسترس می باشد. هموطنان گرامیمی توانند از تاریخ 12 مرداد ماه طبق برنامه زمانبندی شده، فرم های تکمیل شده را به ایستگاه های مستقر در مدارس منتخب سراسر کشور تحویل دهند.

دسترسی به وبگاه طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار (هدفمند کردن یارانه ها)

/ 0 نظر / 4 بازدید