کتاب احتمال شلدون راس و حل‌التمرین آن تماما به زبان اصلی

Solutions Manual
A First Course in
PROBABILITY
Seventh Edition
Sheldon RossPrentice Hall, Upper Saddle River NJ 07458

 

کتاب احتمال شلدون راس و حل‌ التمرین آن تماما به زبان اصلی

فایل اصلی کتاب به تعداد 545 صفحه pdf

فایل حل المسایل کتاب به تعداد 147 صفحه pdf

 

کتاب احتمال شلدون راس و حل‌التمرین آن تماما به زبان اصلی

/ 0 نظر / 32 بازدید